برنامه ای بنویسید که در نابع اصلی یک رشته از ورودی دریافت نمودهتعداد حروف کوچک و بزرگ رو محاسبه کنید سپس به کمک تابع فرعی به نوعی f1 تعداد حروف کوچک و به کمک تابع فرعی f2 تعداد حروف بزرگ رو چاپ کنه؟
ممنون