افزار بیسیک فور اندروید را نصب کرده ام ولی موقع اجرای سورس نرم افزار در انها با این ارور مواجح شدم لطفا برای رفع ارور راهنمایی بفرماید .an error occurred .

cannot find :keytool.exe

please confihure paths (tools - configure paths)


و ارور


an error occured .

invalid path