با سلام.
آیا کسی راهی یا پیشنهادی داره؟

من هرچی فکر میکنم و بررسی میکنم به چیزی نمیرسم