سلام
یه NumericUpDown دارم و میخوام با زدن دکمه آپ داون از روی آرایه ای مقدار آن را انتخاب کنم ممنون میشم دوستان راهنمایی کنند. آرایه مقادیر نا منظم دارد.
ممنون