برنامه ای با زبان اسمبلی که یک عدد رو چاپ کنه
لطفا کسی هست کدشو داشته باشه