برنامه ای با زبان اسمبلی که با استفاده از حلقه for عمل ضرب دو عدد رو انجام بده