تابعی بنویسید که پارامترAوbراگرفته که دران Aیک ماتریس P*nباشدوBیک بردار mتایی.m<n<pبگیردودرخروجی بردارCرابه مابدهدکه بردارCسطرهایی ازماتریس است که عناصر بردارbرابه همان ترتیب درسطر ماتریس ظاهرشده است(بااختلاف مکانی)