<p>
[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.87)] اعداد رمز 5 رقمی را بدست آورید که بین ارقام آن روابط زیر برقرار باشد[/COLOR]
  • مجموع رقم پنجم و سوم برابر 14 است
  • رقم چهارم یکی بیشتر از رقم دوم است
  • رقم اول بکی کمتر از دو برابر رقم دوم است
  • مجموع ارقام دوم و سوم برابر 10 است
  • مجموع 5 رقم برابر 30 است
[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.87)] برنامه را به گونه ای بنویسید که کمترین تعداد اجرا را داشته باشد.[/COLOR]فرض کنید با ارزش&zwnj;ترین رقم در عدد رقم پنجم است و رقم یکان عدد رمز، رقم اول عدد است.ممنون میشم بگید این سبک سوال ها رو چگونه باید حل کرد

[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.87)] **[/COLOR]</p>