سلام

جدول قطعاتParts و تامین کنندگان Suppliers و جدول واسطشون dbo.SP که نشون میده هر تامین کننده چه قطعاتی را و چه تعداد(QTY) تولید یا تامین کرده است.
کوئری مورد نیاز من:
مشخصات تامین کننده یا تامین کنندگان با کمترین تعداد قطعه تولید شده را به دست آورد.
جواب من :
select s.sid, s.sName , sum(sp.QTY) summ,min(sp.QTY) min
from Suppliers s left join sp on s.sid= sp.Sid
group by s.sid, s.sName
(having sum(sp.QTY) <=ALL(select sum(sp.QTY) from sp group by sp.sid

--تولید کننده ای که کمترین تعداد مجموع قطعه را تولید کرده است
مشکل: --اگر تولید کننده ای هیچ قطعه ای تولید نکرده باشد و در جدول واسط نمی آید، پس آن را حساب نمی کند، در حالی که آن را باید در خروجی بیاورد و تعداد 0 را برگرداند ؟؟؟؟؟
ممنون