// pseudo-code
function isprime(n) {
if n ≤ 1 return FALSE
else if n ≤ 3 return TRUE
else if (n mod 2 = 0) or (n mod 3 = 0) return FALSE
i = 5
while (i*i ≤ n) {
if (n mod i = 0) or (n mod (i + 2) = 0) return FALSE
i = i + 6
}
return TRUE

این سایت در کادر nomber to test
فقط ۲۵ عدد را می تواند تست کند

چطور میتوانیم کدهای این سایت را در نرم افزار پیاده کنیم که به جای ۲۵ عدد بتوان تعداد بیشتری عدد رو بدون محدودیت تست کرد
یا اینکه در محیط کدوم نرم افزار میتوان این کد رو به درستی اجرا نمود؟