سلام یک تابع میخوام که با اون بتونم مهره های یک صفحه رو ب صوورت مورب حرکت بدم (مثل حرکت فیل در شطرنج) کسی ایده ای داره ؟ یا رابطه ریاضی میتونه براش پیشنهاد کنه؟