سلام. من ویبولتین 5 دارم و توی ادیتور متنش زمانیکه دکمه insert video رو میزنم فقط از یکسری جاهای خاص مثل یوتیوب و فیس بوک و چند سایت معتبر دیگه میذاره لینک ویدیو بذارم. به پشتیبان شون تیکت زدم که ویدیویی که میخوام توی تاپیک نمایش داده بشه را روی یک سرور اختصاصی دیگه که برای خودم هست آپلود کردم. برای مثال : Page Not Found - 404 Error Page

در مثال بالا همه ویدیوها توی فولدر myvideo آپلود شده و من میخوام مثل لینک بالا رو توی تگ ویدیو قرار بدم. من به ساپورتشون پیام دادم گفته یه فایل مثل همون فایل bbcode video برای ویبولتین درست کن بعد همونو نصبش کن. من فایل رو بررسی کردم کمی تغییرات میخواد ولی کسی باید تغییر بده که دانش برنامه نویسی داشته باشه. یه فایل xml هست. این نمونه فایل هست :
کد PHP:
      <?xml version=&quot;1.0&quotencoding=&quot;ISO-8859-1&quot;?>
    <!-- vBulletin 5.3.4 Alpha 4 -->
    <video_bbcode>
        <provider tagoption=&quot;hulu&quot;>
            <title>Hulu</title>
            <url>http://www.hulu.com</url>
            <regex_url><![CDATA[https?:\/\/www\.hulu\.com\/watch\/]]></regex_url>
            <regex_scrape><![CDATA[<link rel=&quot;media:video&quot; href=&quot;https?:\/\/www\.hulu\.com\/embed\.html\?eid=([^&quot;]+)&quot;]]></regex_scrape>
            <embed><![CDATA[<iframe
                src=&quot;//www.hulu.com/embed.html?eid={vb:raw code}&quot;
                width=&quot;<vb:if condition=&quot;isset($width) AND $width > 0&quot;>{vb:raw width}<vb:else />512</vb:if>&quot;
                height=&quot;<vb:if condition=&quot;$height&quot;>{vb:raw height}<vb:else />296</vb:if>&quot;
                frameborder=&quot;0&quot;
                webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe>]]></embed>
        <priority>-1</priority>
        </provider>
        <provider tagoption=&quot;youtube&quot;>
            <title>YouTube (Long)</title>
            <url>http://www.youtube.com</url>
            <regex_url><![CDATA[https?:\/\/(?:(?:www|m)\.)?youtube.com\/watch\?.*v=([a-z0-9-_]+)]]></regex_url>
            <regex_scrape></regex_scrape>
            <embed><![CDATA[<iframe class=&quot;restrain&quot; title=&quot;YouTube video player&quot; width=&quot;<vb:if condition=&quot;isset($width) AND $width > 0&quot;>{vb:raw width}<vb:else />640</vb:if>&quot; height=&quot;<vb:if condition=&quot;$height&quot;>{vb:raw height}<vb:else />390</vb:if>&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/{vb:raw code}?wmode={vb:raw vboptions.player_wmode}&autoplay=1&quot; allowFullScreen></iframe>]]></embed>
            <priority>-1</priority>
        </provider>
        <provider tagoption=&quot;youtube_share&quot;>
            <title>YouTube (Short)</title>
            <url>http://youtu.be</url>
            <regex_url><![CDATA[https?:\/\/youtu\.be\/([a-z0-9\-_]+)]]></regex_url>
            <regex_scrape></regex_scrape>
            <embed><![CDATA[<iframe class=&quot;restrain&quot; title=&quot;YouTube video player&quot; width=&quot;<vb:if condition=&quot;isset($width) AND $width > 0&quot;>{vb:raw width}<vb:else />640</vb:if>&quot; height=&quot;<vb:if condition=&quot;$height&quot;>{vb:raw height}<vb:else />390</vb:if>&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/{vb:raw code}?wmode={vb:raw vboptions.player_wmode}&autoplay=1&quot; allowFullScreen></iframe>]]></embed>
            <priority>-1</priority>
        </provider>
        <provider tagoption=&quot;vimeo&quot;>
            <title>Vimeo</title>
            <url>http://www.vimeo.com</url>
            <regex_url><![CDATA[https?:\/\/(?:www\.)?vimeo\.com\/([0-9]+)]]></regex_url>
            <regex_scrape></regex_scrape>
            <embed><![CDATA[<iframe
                src=&quot;https://player.vimeo.com/video/{vb:raw code}?autoplay=1&quot;
                width=&quot;<vb:if condition=&quot;isset($width) AND $width > 0&quot;>{vb:raw width}<vb:else />640</vb:if>&quot;
                height=&quot;<vb:if condition=&quot;$height&quot;>{vb:raw height}<vb:else />360</vb:if>&quot;
                frameborder=&quot;0&quot;
                webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe>]]></embed>
            <priority>-1</priority>
        </provider>
        <provider tagoption=&quot;dailymotion&quot;>
            <title>Dailymotion</title>
            <url>http://www.dailymotion.com</url>
            <regex_url><![CDATA[https?:\/\/www\.dailymotion\.com(?:\/[^\/]+)?\/video\/([a-z0-9]+)]]></regex_url>
            <regex_scrape></regex_scrape>
            <embed><![CDATA[<iframe
                src=&quot;//www.dailymotion.com/embed/video/{vb:raw code}?autoplay=1&quot;
                width=&quot;<vb:if condition=&quot;isset($width) AND $width > 0&quot;>{vb:raw width}<vb:else />420</vb:if>&quot;
                height=&quot;<vb:if condition=&quot;$height&quot;>{vb:raw height}<vb:else />339</vb:if>&quot;
                frameborder=&quot;0&quot;
                webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe>]]></embed>
            <priority>-1</priority>
        </provider>
        <provider tagoption=&quot;metacafe&quot;>
            <title>Metacafe</title>
            <url>http://www.metacafe.com</url>
            <regex_url><![CDATA[http:\/\/www\.metacafe\.com\/watch\/([0-9a-z_\-\/]+)]]></regex_url>
            <regex_scrape></regex_scrape>
            <embed><![CDATA[<iframe
                width=&quot;<vb:if condition=&quot;isset($width) AND $width > 0&quot;>{vb:raw width}<vb:else />400</vb:if>&quot;
                height=&quot;<vb:if condition=&quot;$height&quot;>{vb:raw height}<vb:else />345</vb:if>&quot;
                src=&quot;http://www.metacafe.com/embed/{vb:raw code}&quot;
                frameborder=&quot;0&quot;
                webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe>]]></embed>
            <priority>-1</priority>
        </provider>
        <provider tagoption=&quot;google&quot;>
            <title>Google</title>
            <url>http://video.google.com</url>
            <regex_url><![CDATA[http:\/\/video\.google\.com\/videoplay\?docid=([0-9\-]+)]]></regex_url>
            <regex_scrape></regex_scrape>
            <embed><![CDATA[<object class=&quot;restrain&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; width=&quot;<vb:if condition=&quot;isset($width) AND $width > 0&quot;>{vb:raw width}<vb:else />400</vb:if>&quot; height=&quot;<vb:if condition=&quot;$height&quot;>{vb:raw height}<vb:else />326</vb:if>&quot; data=&quot;http://video.google.com/googleplayer.swf?docid={vb:raw code}&autoplay=1&quot;>
        <param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://video.google.com/googleplayer.swf?docid={vb:raw code}&quot; />
        <param name=&quot;wmode&quot; value=&quot;{vb:raw vboptions.player_wmode}&quot; />
        </object>]]></embed>
            <priority>-1</priority>
        </provider>
        <provider tagoption=&quot;facebook&quot;>
            <title>Facebook (Legacy)</title>
            <url>http://www.facebook.com</url>
            <regex_url><![CDATA[https?:\/\/www\.facebook\.com\/(?:video\/video|photo)\.php\?v=([0-9]+)]]></regex_url>
            <regex_scrape></regex_scrape>
            <embed><![CDATA[<iframe src=&quot;https://www.facebook.com/video/embed?video_id={vb:raw code}&quot; width=&quot;<vb:if condition=&quot;isset($width) AND $width > 0&quot;>{vb:raw width}<vb:else />576</vb:if>&quot; height=&quot;<vb:if condition=&quot;$height&quot;>{vb:raw height}<vb:else />432</vb:if>&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowFullScreen></iframe>]]></embed>
            <priority>-1</priority>
        </provider>
        <provider tagoption=&quot;facebook_2017&quot;>
            <title>Facebook</title>
            <url>http://www.facebook.com</url>
            <regex_url><![CDATA[https?:\/\/www\.facebook\.com\/((?:[^\/]+)\/videos\/[0-9]+\/?)]]></regex_url>
            <regex_scrape></regex_scrape>
            <embed><![CDATA[<iframe src=&quot;https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F{vb:urlencode {vb:raw code}}&show_text=0&quot; width=&quot;<vb:if condition=&quot;isset($width) AND $width > 0&quot;>{vb:raw width}<vb:else />576</vb:if>&quot; height=&quot;<vb:if condition=&quot;$height&quot;>{vb:raw height}<vb:else />432</vb:if>&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowFullScreen></iframe>]]></embed>
            <priority>-1</priority>
        </provider>
    </video_bbcode>
من این کد رو چطور میتونم به شکلی که میخوام تغییر بدم؟