سلام

object هایی که در ساختار DOM هستند شی javascript هستند؟