با سلام . من یک برنامه برای جست و جوی دودویی (بازگشتی) نوشتم اما متوجه مشکل برنامم نمیشم . ممکنه کمک کنید تا مشکل حل شه؟
کد برنامه به صورت زیر هستش :
#include <iostream>


using namespace std;
int main()
{

//moratab kardan araye:

const int arraysize=8;
int a[arraysize];

int temp;

for (int i=0; i<arraysize; i++)
{
cout << &quot;enter number :&quot; ;
cin >> a[i];
}

for (int i=0; i<arraysize; i++)
{
for (int j=0; j<arraysize; j++)
{
if (a[j] > a[j+1])
{
temp=a[j];
a[j]=a[j+1];
a[j+1]=temp;
}
}
}
for (int i=0; i<arraysize; i++)
cout << a[i] << &quot; &quot;;
cout <<endl<<&quot;_________________&quot;<<endl;


//_______search_______int Searcharray(int number, int a[], int start, int end)
if (end < start)
return -1;
int mid = (start + end)/2;
if (a[mid] == number)
return mid;
if (a[mid] < number)
return Searcharray(number,a,mid+1,end);
return Searcharray(number,a,start,mid-1);


}