با سلام خدمت دوستان.
مشکلی دارم که ممنون میشم راهنماییم بفرمایین.
وقتی میخام از ftp فایلی رو دانلود کنم از دستورهای زیر استفاده میکنم. اگر اسم و مسیر فایل انگلیسی باشه کد به خوبی کار میکنه ولی وقتی اسم فایل یا بخشی از مسیرش فارسی باشه دیگه پاسخی از ftp دریافت نمیشه
FtpWebRequest request = (FtpWebRequest)WebRequest.Create(item.Uid);
request.Method = WebRequestMethods.Ftp.DownloadFile;
request.Credentials = new NetworkCredential("majid@carfit.ir", "1234QWzx"
request.UsePassive = true;
request.UseBinary = true;
request.EnableSsl = false;
byte[] buffer = new byte[1024];

MemoryStream memStream = new MemoryStream();
using (FtpWebResponse response = (FtpWebResponse)request.GetResponse())
{
using (Stream responseStream = response.GetResponseStream())
{
int bytesRead;
while ((bytesRead = responseStream.Read(buffer, 0, buffer.Length)) > 0)
{
memStream.Write(buffer, 0, bytesRead);
}
memStream.Seek(0, SeekOrigin.Begin);
}
}