<p>
سلام. برای تشخیص اینکه یک نرم افزار به&nbsp; چه&nbsp; زبانی نوشته شده از چه ابزاری باید استفاده کرد. ؟ ؟ ؟</p>