سلام وقت بخیر .
در نصب فریم ورک dgango وقتی که کد set-executionpolicy remotesigned رو در powershell وارد میکنم با خطای زیر مواجه میشم . مشکل رو چطور رفع کنم؟

set-executionpolicy : Access to the registry key 'HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\PowerSh ell\1\ShellIds\Microsoft.PowerShell' is denied. To change the
execution policy for the default (LocalMachine) scope, start Windows PowerShell with the "Run as administrator" option. To change the execution policy for the
current user, run "Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser".
At line:1 char:1
+ set-executionpolicy remotesigned
+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
+ CategoryInfo : PermissionDenied: ( [Set-ExecutionPolicy], UnauthorizedAccessException
+ FullyQualifiedErrorId : System.UnauthorizedAccessException,Microsoft.Power Shell.Commands.SetExecutionPolicyCommand