میخواستم کد اسکی امگا رو در دلفی وارد کنم روشهای ارائه شده در کدهای اسکی و یونی کد رو نتونتم پیاده سازی کنم کسی هست روشی رو اجرا و جواب گرفته باشد
مثال : Alt+0181 µ
ممنون