با سلام برنامه ای که یک آرایه یک بعدی 10 عضوی را از کاربر بگیرد و بزرگ ترین عدد آن را به همراه اندیس خونه چاپ کند و در قسمت دوم مرتب سازی نزولی را انجام دهد