سلام
دوستان کد مربوط به این دو سوال را می دانید؟

برنامه ای بنویسید که نام و نام خانوادگی شما را به عنوان یک پارامتر ورودی دریافت نماید سپس تعداد حروف آن را چاپ نماید.
برنامه ای بنویسید که در آن بدون استفاده از تابغ date تاریخ جاری را به صورت سال ماه و روز نمایش داد.

سپاسگزارم