کامپایلر آنلاین Octave

ویرایشگر کد

نتیجه اجرای کد