کامپایلر آنلاین Prolog

ویرایشگر کد

نتیجه اجرای کد