کامپایلر آنلاین اسکالا

ویرایشگر کد

نتیجه اجرای کد