کامپایلر آنلاین SQL Server

ویرایشگر کد

نتیجه اجرای کد