آموزش C

مباحث پایه زبان C

عملگرهای ریاضی در زبان C – آموزش زبان C

  • یکشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۷
  • بازدید ۱۰,۶۹۱ نفر

تصویر arithmetic-operators-in-c_3639 عملگرهای ریاضی در زبان C - آموزش زبان C

عملگرهای ریاضی در زبان C

در جدول زیر عملگرهای ریاضی در زبان C را مشاهده می کنید. فرض کنید متغیر A مقدار 20 و متغیر B مقدار 10 در خود ذخیره کرده است:

عملگرتوضیحاتمثال
 +برای جمع دو مقدار استفاده می شود.A + B = 30
مقدار عملوند راست را از مقدار عملوند چپ کم می کند.A – B = 10
*برای ضرب دو مقدار استفاده می شود.A * B = 200
/مقدار عملوند راست را بر مقدار عملوند چپ تقسیم می کند.A / B = 2
%مقدار عملوند راست را بر مقدار عملوند چپ تقسیم می کند و باقیمانده را بر می گرداندA % B = 0
++یک واحد به مقدار قبلی اضافه می کند.A++ = 21
یک واحد از مقدار قبلی کم می کند.A– = 19

عملگر جمع

عملگر + در زبان C برای جمع کردن دو عملوند مورد استفاده قرار می گیرد. در مثال زیر اگر مقدار a=20 و مقدار b=10 باشد متغیر c برابر با 30 خواهد بود.

امتحان کنید

بعد از اجرای کد بالا توسط کامپایلر زبان C خروجی زیر را مشاهده خواهید کرد.

عملگر تفریق

عملگر – در زبان C برای تفریق (کم کردن) دو عملوند مورد استفاده قرار می گیرد. در مثال زیر اگر مقدار a=20 و مقدار b=10 باشد متغیر c برابر با 10 خواهد بود.

امتحان کنید

بعد از اجرای کد بالا توسط کامپایلر زبان C خروجی زیر را مشاهده خواهید کرد.

عملگر ضرب

عملگر * در زبان C برای ضرب دو عملوند مورد استفاده قرار می گیرد. در مثال زیر اگر مقدار a=20 و مقدار b=10 باشد متغیر c برابر با 200 خواهد بود.

امتحان کنید

بعد از اجرای کد بالا توسط کامپایلر زبان C خروجی زیر را مشاهده خواهید کرد.

عملگر تقسیم

عملگر / در زبان C برای تقسیم دو عملوند مورد استفاده قرار می گیرد. در مثال زیر اگر مقدار a=20 و مقدار b=10 باشد متغیر c برابر با 2 خواهد بود.

امتحان کنید

بعد از اجرای کد بالا توسط کامپایلر زبان C خروجی زیر را مشاهده خواهید کرد.

عملگر باقیماند

عملگر % در زبان C مقدار عملوند راست را بر مقدار عملوند چپ تقسیم می کند و باقیمانده را بر می گرداند. در مثال زیر اگر مقدار a=20 و مقدار b=10 باشد متغیر c برابر با 0 خواهد بود.

 

امتحان کنید

بعد از اجرای کد بالا توسط کامپایلر زبان C خروجی زیر را مشاهده خواهید کرد.

عملگر ++

عملگر ++ در زبان C برای افزایش یک واحد به عملوند خودش مورد استفاده قرار می گیرد. در مثال زیر اگر مقدار a=20 باشد بعد از اجرای دستورات مقدار آن برابر با 21 خواهد بود.

توجه! اگر علامت ++ بعد از عملوند قرار بگیرد ابتدا مقدار آن عملوند برداشته شده و در محاسبات استفاده می شود و سپس به عملوند یک واحد اضافه خواهد شد ولی اگر علامت ++ قبل از عملوند قرار بگیرد ابتدا به عملوند یک واحد اضافه شده و سپس مقدار جدید در محاسبات استفاده می شود.

 

امتحان کنید

بعد از اجرای کد بالا توسط کامپایلر زبان C خروجی زیر را مشاهده خواهید کرد.

عملگر —

عملگر — در زبان C برای افزایش یک واحد به عملوند خودش مورد استفاده قرار می گیرد. در مثال زیر اگر مقدار a=20 باشد بعد از اجرای دستورات مقدار آن برابر با 19 خواهد بود.

توجه! اگر علامت — بعد از عملوند قرار بگیرد ابتدا مقدار آن عملوند برداشته شده و در محاسبات استفاده می شود و سپس از عملوند یک واحد کم خواهد شد ولی اگر علامت — قبل از عملوند قرار بگیرد ابتدا از عملوند یک واحد کم شده و سپس مقدار جدید در محاسبات استفاده می شود.

 

امتحان کنید

بعد از اجرای کد بالا توسط کامپایلر زبان C خروجی زیر را مشاهده خواهید کرد.

 

باکس دانلود
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است