آموزش C

مباحث پایه زبان C

عملگرهای انتساب در زبان C – آموزش زبان C

  • دوشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۷
  • بازدید ۴,۰۰۷ نفر

تصویر assignment-operators-in-c_3658 عملگرهای انتساب در زبان C - آموزش زبان C

عملگرهای انتساب در زبان C

از عملگرهای انتساب در برنامه نویسی C برای کوتاه نویسی استفاده می شود که در جدول زیر انواع عملگرهای انتساب در زبان C را مشاهده می کنید:

عملگرتوضیحاتمثال
=مقدار عملوند سمت راست را در عملوند سمت چپ قرار می دهد.C = A + B نتیجه جمع دو متغیر A و B را در متغیر C قرار می دهد.
+=مقدار عملوند سمت راست را با مقدار عملوند سمت چپ جمع کرده و نتیجه را در عملوند سمت چپ قرار می دهد.C += A معادل C = C + A
-=مقدار عملوند سمت راست را با مقدار عملوند سمت چپ کم کرده و نتیجه را در عملوند سمت چپ قرار می دهد.C -= A معادل C = C – A
*=مقدار عملوند سمت راست را با مقدار عملوند سمت چپ ضرب کرده و نتیجه را در عملوند سمت چپ قرار می دهد.C *= A معادل C = C * A
/=مقدار عملوند سمت چپ را بر مقدار عملوند سمت راست تقسیم کرده و نتیجه را در عملوند سمت چپ قرار می دهد.C /= A معادل C = C / A
%=مقدار دو عملوند را بر هم تقسیم کرده و باقیمانده را در عملوند سمت چپ قرار می دهد.C %= A معادل C = C % A
<<=عملگر انتساب شیفت به چپC <<= 2 معادل C = C << 2
>>=عملگر انتساب شیفت به راستC >>= 2 معادل C = C >> 2
&=عملگر AND بیتیC &= 2 معادل C = C & 2
^=عملگر انتساب exclusive OR بیتیC ^= 2 معادل C = C ^ 2
|=عملگر انتساب inclusive OR بیتیC |= 2 معادل C = C | 2

عملگر =

عملگر = در زبان C مقدار سمت راست را در متغیر سمت چپ قرار می دهد.

مثال:

امتحان کنید

بعد از اجرای کد بالا توسط کامپایلر زبان C خروجی زیر را مشاهده خواهید کرد.

عملگر +=

عملگر += در زبان C مقدار عملوند سمت راست را با مقدار عملوند سمت چپ جمع کرده و نتیجه را در عملوند سمت چپ قرار می دهد.

مثال:

امتحان کنید

بعد از اجرای کد بالا توسط کامپایلر زبان C خروجی زیر را مشاهده خواهید کرد.

عملگر -=

عملگر -= در زبان C مقدار عملوند سمت راست را با مقدار عملوند سمت چپ کم کرده و نتیجه را در عملوند سمت چپ قرار می دهد.

مثال:

امتحان کنید

بعد از اجرای کد بالا توسط کامپایلر زبان C خروجی زیر را مشاهده خواهید کرد.

عملگر *=

عملگر *= در زبان C مقدار عملوند سمت راست را با مقدار عملوند سمت چپ ضرب کرده و نتیجه را در عملوند سمت چپ قرار می دهد.

مثال:

امتحان کنید

بعد از اجرای کد بالا توسط کامپایلر زبان C خروجی زیر را مشاهده خواهید کرد.

عملگر /=

عملگر /= در زبان C مقدار عملوند سمت چپ را بر مقدار عملوند سمت راست تقسیم کرده و نتیجه را در عملوند سمت چپ قرار می دهد.

مثال:

امتحان کنید

بعد از اجرای کد بالا توسط کامپایلر زبان C خروجی زیر را مشاهده خواهید کرد.

عملگر %=

عملگر %= در زبان C مقدار دو عملوند را بر هم تقسیم کرده و باقیمانده را در عملوند سمت چپ قرار می دهد.

مثال:

امتحان کنید

بعد از اجرای کد بالا توسط کامپایلر زبان C خروجی زیر را مشاهده خواهید کرد.

عملگر <<=

عملگر <<= در زبان C محتوای عملوند سمت چپ را به تعداد مقدار سمت راست به طرف چپ شیفت داده و حاصل را در عملوند سمت چپ ذخیره می کند.

مثال:

امتحان کنید

بعد از اجرای کد بالا توسط کامپایلر زبان C خروجی زیر را مشاهده خواهید کرد.

عملگر >>=

عملگر >>= در زبان C محتوای عملوند سمت چپ را به تعداد مقدار سمت راست به طرف راست شیفت داده و حاصل را در عملوند سمت چپ ذخیره می کند.

مثال:

امتحان کنید

بعد از اجرای کد بالا توسط کامپایلر زبان C خروجی زیر را مشاهده خواهید کرد.

عملگر &=

عملگر &= در زبان C عملوند سمت چپ را با عملوند سمت راست AND بیتی کرده و حاصل را در عملوند سمت چپ ذخیره می کند.

مثال:

امتحان کنید

بعد از اجرای کد بالا توسط کامپایلر زبان C خروجی زیر را مشاهده خواهید کرد.

عملگر |=

عملگر |= در زبان C عملوند سمت چپ را با عملوند سمت راست OR بیتی کرده و حاصل را در عملوند سمت چپ ذخیره می کند.

مثال:

امتحان کنید

بعد از اجرای کد بالا توسط کامپایلر زبان C خروجی زیر را مشاهده خواهید کرد.

عملگر ^=

عملگر ^= در زبان C عملوند سمت چپ را با عملوند سمت راست XOR بیتی کرده و حاصل را در عملوند سمت چپ ذخیره می کند.

مثال:

امتحان کنید

بعد از اجرای کد بالا توسط کامپایلر زبان C خروجی زیر را مشاهده خواهید کرد.

 

باکس دانلود
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است