آموزش C++

مباحث پایه زبان C++

عملگرهای ریاضی در زبان C++ – آموزش زبان C++

  • پنج شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۷
  • بازدید ۳۳۸ نفر

cpp arithmatic operators 3770 تصویر

عملگرهای ریاضی در زبان C++

در جدول زیر عملگرهای ریاضی در زبان C++ را مشاهده می کنید. فرض کنید متغیر A مقدار ۲۰ و متغیر B مقدار ۲۰ در خود ذخیره کرده است:

عملگرتوضیحاتمثال
 +برای جمع دو مقدار استفاده می شود.A + B = 30
مقدار عملوند راست را از مقدار عملوند چپ کم می کند.A – B = -10
*برای ضرب دو مقدار استفاده می شود.A * B = 200
/مقدار عملوند راست را بر مقدار عملوند چپ تقسیم می کند.B / A = 2
%مقدار عملوند راست را بر مقدار عملوند چپ تقسیم می کند و باقیمانده را بر می گرداندB % A = 0
++یک واحد به مقدار قبلی اضافه می کند.A++ = 11
یک واحد از مقدار قبلی کم می کند.A– = 9

عملگر جمع

عملگر + در زبان C++ برای جمع کردن دو عملوند مورد استفاده قرار می گیرد. در مثال زیر اگر مقدار a=20 و مقدار b=10 باشد متغیر c برابر با ۳۰ خواهد بود.

امتحان کنید

بعد از اجرای دستورات بالا توسط کامپایلر زبان C++ خروجی زیر بدست خواهد آمد:

عملگر تفریق

عملگر – در زبان C++ برای تفریق (کم کردن) دو عملوند مورد استفاده قرار می گیرد. در مثال زیر اگر مقدار a=20 و مقدار b=10 باشد متغیر c برابر با ۱۰ خواهد بود.

امتحان کنید

بعد از اجرای دستورات بالا توسط کامپایلر زبان C++ خروجی زیر بدست خواهد آمد:

عملگر ضرب

عملگر * در زبان C++ برای ضرب دو عملوند مورد استفاده قرار می گیرد. در مثال زیر اگر مقدار a=20 و مقدار b=10 باشد متغیر c برابر با ۲۰۰ خواهد بود.

امتحان کنید

بعد از اجرای دستورات بالا توسط کامپایلر زبان C++ خروجی زیر بدست خواهد آمد:

عملگر تقسیم

عملگر / در زبان C++ برای تقسیم دو عملوند مورد استفاده قرار می گیرد. در مثال زیر اگر مقدار a=20 و مقدار b=10 باشد متغیر c برابر با ۲ خواهد بود.

 

امتحان کنید

بعد از اجرای دستورات بالا توسط کامپایلر زبان C++ خروجی زیر بدست خواهد آمد:

عملگر باقیماند

عملگر % در زبان C++ مقدار عملوند راست را بر مقدار عملوند چپ تقسیم می کند و باقیمانده را بر می گرداند. در مثال زیر اگر مقدار a=20 و مقدار b=10 باشد متغیر c برابر با ۰ خواهد بود.

امتحان کنید

بعد از اجرای دستورات بالا توسط کامپایلر زبان C++ خروجی زیر بدست خواهد آمد:

عملگر ++

عملگر ++ در زبان C++ برای افزایش یک واحد به عملوند خودش مورد استفاده قرار می گیرد. در مثال زیر اگر مقدار a=20 باشد بعد از اجرای دستورات مقدار آن برابر با ۲۱ خواهد بود.

توجه! اگر علامت ++ بعد از عملوند قرار بگیرد ابتدا مقدار آن عملوند برداشته شده و در محاسبات استفاده می شود و سپس به عملوند یک واحد اضافه خواهد شد ولی اگر علامت ++ قبل از عملوند قرار بگیرد ابتدا به عملوند یک واحد اضافه شده و سپس مقدار جدید در محاسبات استفاده می شود.

امتحان کنید

بعد از اجرای دستورات بالا توسط کامپایلر زبان C++ خروجی زیر بدست خواهد آمد:

عملگر —

عملگر — در زبان C++ برای افزایش یک واحد به عملوند خودش مورد استفاده قرار می گیرد. در مثال زیر اگر مقدار a=20 باشد بعد از اجرای دستورات مقدار آن برابر با ۱۹ خواهد بود.

توجه! اگر علامت — بعد از عملوند قرار بگیرد ابتدا مقدار آن عملوند برداشته شده و در محاسبات استفاده می شود و سپس از عملوند یک واحد کم خواهد شد ولی اگر علامت — قبل از عملوند قرار بگیرد ابتدا از عملوند یک واحد کم شده و سپس مقدار جدید در محاسبات استفاده می شود.

امتحان کنید

بعد از اجرای دستورات بالا توسط کامپایلر زبان C++ خروجی زیر بدست خواهد آمد:


باکس دانلود
شناسه:
۳۷۷۰
لینک دانلود:
جهت دانلود در کانال تلگرامی (ID: @Sourcesara) عضو شده و از لینک زیر دانلود را انجام دهید
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است