آموزش C++

مباحث پایه زبان C++

عملگرهای منطقی در زبان C++ – آموزش زبان C++

  • پنجشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۷
  • بازدید ۷,۹۹۱ نفر

cpp logical operators 3910 تصویر

عملگرهای منطقی در زبان C++

در جدول زیر عملگرهای منطقی در C++ را مشاهده می کنید. فرض کنید متغیر A مقدار true و متغیر B مقدار false در خود ذخیره کرده است:

عملگرتوضیحاتمثال
&&

عملگر AND (و منطقی)

اگر هر دو عملوند true باشند نتیجه شرط نیز true خواهد بود.

(A && B) is false.
||

عملگر OR (یا منطقی)

اگر فقط یکی از دو عملوند true باشند نتیجه شرط نیز true خواهد بود.

(A || B) is true.
!

عملگر NOT (نقیض منطقی)

وضعیت منطقی عملوند را برعکس می کند (یعنی اگر true باشد، آن را false می کند و بلعکس).

!(A && B) is true.

عملگر && (AND منطقی)

در عملگر && اگر مقدار همه عملوندها true باشد، نتیجه true می شود. اما اگر فقط یکی از عملوندها false باشد، نتیجه false می شود. در زیر جدول درستی مربوط به عملگر && در زبان C++ را مشاهده می کنید.

cpp logical operators 3910 1 تصویر

مثال:

امتحان کنید

بعد از اجرای دستورات بالا توسط کامپایلر زبان C++ خروجی زیر بدست خواهد آمد:

عملگر || (OR منطقی)

نتیجه عملگر || فقط زمانی false می شود که همه عملوندها false باشند، در غیر این صورت true می شود. در زیر جدول درستی مربوط به عملگر || در زبان C++ را مشاهده می کنید.

logical operators 3910 2 تصویر

مثال:

امتحان کنید

بعد از اجرای دستورات بالا توسط کامپایلر زبان C++ خروجی زیر بدست خواهد آمد:

عملگر ! (NOT منطقی)

در عملگر ! اگر مقدار عملوند برابر true باشد نتیجه false و اگر مقدار عملوند false باشد نتیجه true را بر می گرداند. عملگر ! برخلاف سایر عملگرها، فقط بر روی یک عملوند کار می کند. در زیر جدول درستی مربوط به عملگر ! در زبان C++ را مشاهده می کنید.

logical operators 3910 3 تصویر

مثال:

امتحان کنید

بعد از اجرای دستورات بالا توسط کامپایلر زبان C++ خروجی زیر بدست خواهد آمد:

 

باکس دانلود
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است