آموزش C++

مباحث پایه زبان C++

تقدم عملگرها در زبان C++ – آموزش زبان C++

  • جمعه ۱۶ شهریور ۱۳۹۷
  • بازدید ۷,۳۷۱ نفر

تصویر cpp-operators-precedence_3918 تقدم عملگرها در زبان C++ - آموزش زبان C++

تقدم عملگرها در زبان C++

در جدول زیر تقدم عملگرهای موجود در زبان برنامه نویسی C++ را مشاهده می کنید.

دسته بندیعملگرهاترتیب
پسوندی() [] -> . ++ – –از چپ به راست
یگانی+ – ! ~ ++ – – (type)* & sizeofاز راست به چپ
ضربی* / %از چپ به راست
افزودنی+ –از چپ به راست
شیفت<< >>از چپ به راست
رابطه ای< <= > >=از چپ به راست
برابری== !=از چپ به راست
AND بیتی&از چپ به راست
XOR بیتی^از چپ به راست
OR بیتی|از چپ به راست
AND منطقی&&از چپ به راست
OR منطقی||از چپ به راست
شرطی?:از راست به چپ
انتسابی= += -= *= /= %=>>= <<= &= ^= |=از راست به چپ
کاما,از چپ به راست

مثال

برای درک بهتر تقدم عملگرها در زبان C++ ، به مثال زیر توجه کنید:

امتحان کنید

بعد از اجرای دستورات بالا توسط کامپایلر زبان C++ خروجی زیر بدست خواهد آمد:

 

باکس دانلود
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است