آموزش سی شارپ

مباحث پایه سی شارپ

مباحث پیشرفه سی شارپ

دستورات سی شارپ

عملگرهای ریاضی در سی شارپ – آموزش سی شارپ

  • شنبه 11 آگوست 2018
  • بازدید ۱,۸۶۵ نفر

csharp arithmetic operators 3132 تصویر

عملگرهای ریاضی در سی شارپ

در جدول زیر عملگرهای ریاضی در سی شارپ را مشاهده می کنید. فرض کنید متغیر A مقدار ۱۰ و متغیر B مقدار ۲۰ در خود ذخیره کرده است.

عملگرتوضیحاتمثال
 +برای جمع دو مقدار استفاده می شود.A + B = 30
مقدار عملوند راست را از مقدار عملوند چپ کم می کند.A – B = -10
*برای ضرب دو مقدار استفاده می شود.A * B = 200
/مقدار عملوند راست را بر مقدار عملوند چپ تقسیم می کند.B / A = 2
%مقدار عملوند راست را بر مقدار عملوند چپ تقسیم می کند و باقیمانده را بر می گرداندB % A = 0
++یک واحد به مقدار قبلی اضافه می کند.A++ = 11
یک واحد از مقدار قبلی کم می کند.A– = 9

عملگر جمع

عملگر + در زبان سی شارپ برای جمع کردن دو عملوند مورد استفاده قرار می گیرد. در مثال زیر اگر مقدار A=20 و مقدار B=10 باشد متغیر C برابر با ۳۰ می شود.

مثال

امتحان کنید

بعد از اجرای دستورات بالا توسط کامپایلر سی شارپ مقدار خروجی زیر را چاپ خواهد کرد.

عملگر تفریق

عملگر – در زبان سی شارپ برای کم کردن عملوند اول از عملوند دوم مورد استفاده قرار می گیرد. در مثال زیر اگر مقدار A=20 و مقدار B=10 باشد متغیر C برابر با ۱۰ می شود.

مثال

امتحان کنید

بعد از اجرای دستورات بالا توسط کامپایلر سی شارپ مقدار خروجی زیر را چاپ خواهد کرد.

عمگر ضرب

عملگر * در زبان سی شارپ برای ضرب کردن عملوند اول به عملوند دوم مورد استفاده قرار می گیرد. در مثال زیر اگر مقدار A=20 و مقدار B=10 باشد متغیر C برابر با ۲۰۰ می شود.

مثال

امتحان کنید

بعد از اجرای دستورات بالا توسط کامپایلر سی شارپ مقدار خروجی زیر را چاپ خواهد کرد.

عملگر تقسیم

عملگر / در زبان سی شارپ برای تقسیم عملوند اول به عملوند دوم مورد استفاده قرار می گیرد. در مثال زیر اگر مقدار A=20 و مقدار B=10 باشد متغیر C برابر با ۲ می شود.

مثال

امتحان کنید

بعد از اجرای دستورات بالا توسط کامپایلر سی شارپ مقدار خروجی زیر را چاپ خواهد کرد.

عملگر باقیمانده

عملگر % در زبان سی شارپ مقدار عملوند راست را بر مقدار عملوند چپ تقسیم می کند و باقیمانده را بر می گرداند. در مثال زیر اگر مقدار A=20 و مقدار B=10 باشد متغیر C برابر با ۰ می شود.

مثال

امتحان کنید

بعد از اجرای دستورات بالا توسط کامپایلر سی شارپ مقدار خروجی زیر را چاپ خواهد کرد.

عملگر ++

عملگر ++ در زبان سی شارپ برای افزایش یک واحد به عملوند خودش مورد استفاده قرار می گیرد. در مثال زیر اگر مقدار A=20 و B=20 باشد بعد از اجرای دستورات زیر مقدار آنها برابر با ۲۱ خواهد شد.

توجه: اگر علامت ++ بعد از عملوند قرار بگیرد ابتدا مقدار آن عملوند برداشته شده و در محاسبات استفاده می شود و سپس به عملوند یک واحد اضافه خواهد شد ولی اگر علامت ++ قبل از عملوند قرار بگیرد ابتدا به عملوند یک واحد اضافه شده و سپس مقدار جدید در محاسبات استفاده می شود.

مثال

امتحان کنید

بعد از اجرای دستورات بالا توسط کامپایلر سی شارپ مقدار خروجی زیر را چاپ خواهد کرد.

عملگر —

عملگر — در زبان سی شارپ برای کاهش یک واحد به عملوند خودش مورد استفاده قرار می گیرد. در مثال زیر اگر مقدار A=20 و B=20 باشد بعد از اجرای دستورات زیر مقدار آنها برابر با ۱۹ خواهد شد.

توجه: اگر علامت — بعد از عملوند قرار بگیرد ابتدا مقدار آن عملوند برداشته شده و در محاسبات استفاده می شود و سپس از عملوند یک واحد کم خواهد شد ولی اگر علامت — قبل از عملوند قرار بگیرد ابتدا از عملوند یک واحد کم شده و سپس مقدار جدید در محاسبات استفاده می شود.

مثال

امتحان کنید

بعد از اجرای دستورات بالا توسط کامپایلر سی شارپ مقدار خروجی زیر را چاپ خواهد کرد.

 

باکس دانلود
شناسه:
۳۱۳۲
لینک دانلود:
جهت دانلود در کانال تلگرامی (ID: @Sourcesara) عضو شده و از لینک زیر دانلود را انجام دهید
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است