آموزش سی شارپ

مباحث پایه سی شارپ

مباحث پیشرفه سی شارپ

دستورات سی شارپ

عملگرهای ریاضی در سی شارپ – آموزش سی شارپ

  • شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۷
  • بازدید ۵,۹۴۹ نفر

csharp arithmetic operators 3132 تصویر

عملگرهای ریاضی در سی شارپ

در جدول زیر عملگرهای ریاضی در سی شارپ را مشاهده می کنید. فرض کنید متغیر A مقدار ۱۰ و متغیر B مقدار ۲۰ در خود ذخیره کرده است.

عملگرتوضیحاتمثال
 +برای جمع دو مقدار استفاده می شود.A + B = 30
مقدار عملوند راست را از مقدار عملوند چپ کم می کند.A – B = -10
*برای ضرب دو مقدار استفاده می شود.A * B = 200
/مقدار عملوند راست را بر مقدار عملوند چپ تقسیم می کند.B / A = 2
%مقدار عملوند راست را بر مقدار عملوند چپ تقسیم می کند و باقیمانده را بر می گرداندB % A = 0
++یک واحد به مقدار قبلی اضافه می کند.A++ = 11
یک واحد از مقدار قبلی کم می کند.A– = 9

عملگر جمع

عملگر + در زبان سی شارپ برای جمع کردن دو عملوند مورد استفاده قرار می گیرد. در مثال زیر اگر مقدار A=20 و مقدار B=10 باشد متغیر C برابر با ۳۰ می شود.

مثال

امتحان کنید

بعد از اجرای دستورات بالا توسط کامپایلر سی شارپ مقدار خروجی زیر را چاپ خواهد کرد.

عملگر تفریق

عملگر – در زبان سی شارپ برای کم کردن عملوند اول از عملوند دوم مورد استفاده قرار می گیرد. در مثال زیر اگر مقدار A=20 و مقدار B=10 باشد متغیر C برابر با ۱۰ می شود.

مثال

امتحان کنید

بعد از اجرای دستورات بالا توسط کامپایلر سی شارپ مقدار خروجی زیر را چاپ خواهد کرد.

عمگر ضرب

عملگر * در زبان سی شارپ برای ضرب کردن عملوند اول به عملوند دوم مورد استفاده قرار می گیرد. در مثال زیر اگر مقدار A=20 و مقدار B=10 باشد متغیر C برابر با ۲۰۰ می شود.

مثال

امتحان کنید

بعد از اجرای دستورات بالا توسط کامپایلر سی شارپ مقدار خروجی زیر را چاپ خواهد کرد.

عملگر تقسیم

عملگر / در زبان سی شارپ برای تقسیم عملوند اول به عملوند دوم مورد استفاده قرار می گیرد. در مثال زیر اگر مقدار A=20 و مقدار B=10 باشد متغیر C برابر با ۲ می شود.

مثال

امتحان کنید

بعد از اجرای دستورات بالا توسط کامپایلر سی شارپ مقدار خروجی زیر را چاپ خواهد کرد.

عملگر باقیمانده

عملگر % در زبان سی شارپ مقدار عملوند راست را بر مقدار عملوند چپ تقسیم می کند و باقیمانده را بر می گرداند. در مثال زیر اگر مقدار A=20 و مقدار B=10 باشد متغیر C برابر با ۰ می شود.

مثال

امتحان کنید

بعد از اجرای دستورات بالا توسط کامپایلر سی شارپ مقدار خروجی زیر را چاپ خواهد کرد.

عملگر ++

عملگر ++ در زبان سی شارپ برای افزایش یک واحد به عملوند خودش مورد استفاده قرار می گیرد. در مثال زیر اگر مقدار A=20 و B=20 باشد بعد از اجرای دستورات زیر مقدار آنها برابر با ۲۱ خواهد شد.

توجه: اگر علامت ++ بعد از عملوند قرار بگیرد ابتدا مقدار آن عملوند برداشته شده و در محاسبات استفاده می شود و سپس به عملوند یک واحد اضافه خواهد شد ولی اگر علامت ++ قبل از عملوند قرار بگیرد ابتدا به عملوند یک واحد اضافه شده و سپس مقدار جدید در محاسبات استفاده می شود.

مثال

امتحان کنید

بعد از اجرای دستورات بالا توسط کامپایلر سی شارپ مقدار خروجی زیر را چاپ خواهد کرد.

عملگر —

عملگر — در زبان سی شارپ برای کاهش یک واحد به عملوند خودش مورد استفاده قرار می گیرد. در مثال زیر اگر مقدار A=20 و B=20 باشد بعد از اجرای دستورات زیر مقدار آنها برابر با ۱۹ خواهد شد.

توجه: اگر علامت — بعد از عملوند قرار بگیرد ابتدا مقدار آن عملوند برداشته شده و در محاسبات استفاده می شود و سپس از عملوند یک واحد کم خواهد شد ولی اگر علامت — قبل از عملوند قرار بگیرد ابتدا از عملوند یک واحد کم شده و سپس مقدار جدید در محاسبات استفاده می شود.

مثال

امتحان کنید

بعد از اجرای دستورات بالا توسط کامپایلر سی شارپ مقدار خروجی زیر را چاپ خواهد کرد.

 

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است