آموزش سی شارپ

مباحث پایه سی شارپ

مباحث پیشرفه سی شارپ

دستورات سی شارپ

عملگرهای بیتی در سی شارپ – آموزش سی شارپ

  • شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۷
  • بازدید ۲,۹۰۰ نفر

تصویر csharp-bitwise-operators_3138 عملگرهای بیتی در سی شارپ - آموزش سی شارپ

عملگرهای بیتی در سی شارپ

در جدول زیر عملگرهای بیتی در سی شارپ را مشاهده می کنید. فرض کنید متغیر A مقدار ۶۰ و متغیر B مقدار ۱۳ در خود ذخیره کرده است.

عملگرتوضیحاتمثال
&اگر هر دو عملوند true باشند، یک بیت در نتیجه کپی می کند.(A & B) = 12 که برابر است با ۰۰۰۰ ۱۱۰۰
|اگر یکی از عملوندها true باشند، یک بیت در نتیجه کپی می کند.(A | B) = 61 که برابر است با ۰۰۱۱ ۱۱۰۱
^اگر مقدار هر دو عملوند یکسان نباشد (یعنی هر دو true یا هر دو false نباشند)، یک بیت در نتیجه کپی می کند.(A ^ B) = 41که برابر است با ۰۰۱۱ ۰۰۰۱
~عملگر یکانی نقیض می باشد و کارش این است که هر جا ۱ بود ۰ و هر جا ۰ بود ۱ می گذارد.(~A ) = 61 که برابر است با ۱۱۰۰ ۰۰۱۱
>>مقدار عملوند چپ را به مقدار بیت های تعیین شده در عملوند راست، به چپ شیفت می دهد.A << 2 = 240 که برابر است با ۱۱۱۱ ۰۰۰۰

>>

مقدار عملوند چپ را به مقدار بیت های تعیین شده در عملوند راست، به راست شیفت می دهد.A >> 2 = 15 که برابر است با ۰۰۰۰ ۱۱۱۱

از عملگرهای بیتی برای دستکاری بیت ها استفاده می شود. در زیر جدول درستی را برای عملگر های &، | ، ~ و ^ مشاهده می کنید.

pqp & qp | qp ^ q~p
۰۰۰۰۰۱
۰۱۰۱۱۱
۱۱۱۱۰۰
۱۰۰۱۱۰

فرض کنید A = 60 و B = 13 باشد، آنگاه فرمت باینری آن ها به صورت زیر خواهد بود:

عملگر & (AND بیتی)

در عملگر & اگر مقدار هر دو عملوند برابر 1 باشد نتیجه 1 و اگر برابر 1 نباشند نتیجه 0 را بر می گرداند.

مثال:

امتحان کنید

بعد از اجرای دستورات بالا توسط کامپایلر سی شارپ خروجی زیر بدست خواهد آمد.

عملگر | (OR بیتی)

در عملگر | اگر مقدار یکی از عملوندها برابر 1 باشد نتیجه 1 و اگر مقدار هر دو عملوندها 0 باشد نتیجه 0 را بر می گرداند.

مثال:

امتحان کنید

بعد از اجرای دستورات بالا توسط کامپایلر زبان سی شارپ خروجی زیر بدست خواهد آمد.

عملگر ^ (XOR بیتی)

در عملگر ^ اگر مقدار عملوندها با یکدیگر فرق داشته باشد مقدار 1 و اگر مقدار عملوندها با هم برابر باشند مقدار 0 را بر می گرداند.

مثال:

امتحان کنید

بعد از اجرای دستورات بالا توسط کامپایلر زبان سی شارپ خروجی زیر بدست خواهد آمد.

عملگر ~ (NOT بیتی)

در عملگر ~ اگر مقدار عملوند برابر 1 باشد نتیجه 0 و اگر مقدار عملوند 0 باشد نتیجه 1 را بر می گرداند.

توجه: عملگر ~ برخلاف عملگرهای دیگر که روی دو عملوند کار می کنند، فقط یک عملوند دارد.

مثال:

امتحان کنید

بعد از اجرای دستورات بالا توسط کامپایلر زبان سی شارپ خروجی زیر بدست خواهد آمد.

عملگر << (شیفت به چپ بیتی)

در عملگر << بیت های مقدار عملوند را به تعداد تعیین شده به سمت چپ شیف داده و از سمت راست به جای مقدار های شیفت داده شده بیت 0 قرار می دهد.

مثال:

امتحان کنید

بعد از اجرای دستورات بالا توسط کامپایلر زبان سی شارپ خروجی زیر بدست خواهد آمد.

عملگر >> (شیفت به راست بیتی)

در عملگر >> بیت های مقدار عملوند را به تعداد تعیین شده به سمت راست شیف داده و از سمت چپ به جای مقدار های شیفت داده شده بیت 0 قرار می دهد.

مثال:

امتحان کنید

بعد از اجرای دستورات بالا توسط کامپایلر زبان سی شارپ خروجی زیر بدست خواهد آمد.

 

باکس دانلود
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است