آموزش سی شارپ

مباحث پایه سی شارپ

مباحث پیشرفه سی شارپ

دستورات سی شارپ

عملگرهای منطقی در سی شارپ – آموزش سی شارپ

  • شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۷
  • بازدید ۱,۸۷۴ نفر

csharp logical operators 3136 تصویر

عملگرهای منطقی در سی شارپ

در جدول زیر عملگرهای منطقی در سی شارپ را مشاهده می کنید. فرض کنید متغیر A مقدار true و متغیر B مقدار false در خود ذخیره کرده است.

عملگرتوضیحاتمثال
&&عملگر AND (“و” منطقی)

اگر هر دو عملوند true باشند نتیجه شرط نیز true خواهد بود.

(A && B) is false
||عملگر OR (“یا” منطقی)

اگر فقط یکی از دو عملوند true باشند نتیجه شرط نیز true خواهد بود.

(A || B) is true
!عملگر NOT (“نقیض” منطقی)

وضعیت منطقی عملوند را برعکس می کند (یعنی اگر true باشد، آن را false می کند و بلعکس).

!(A && B) is true

عملگر && (AND منطقی)

در عملگر && اگر مقدار هر دو عملوند برابر true باشد نتیجه true و اگر برابر true نباشند نتیجه false را بر می گرداند. در زیر جدول درستی مربوط به عملگر AND در زبان سی شارپ را مشاهده می کنید.

csharp logical operators 3136 1 تصویر

مثال:

امتحان کنید

بعد از اجرای دستورات بالا توسط کامپایلر سی شارپ خروجی زیر بدست خواهد آمد.

عملگر || (OR منطقی)

در عملگر || اگر مقدار یکی از عملوندها برابر true باشد نتیجه true و اگر مقدار هر دو عملوندها false باشد نتیجه false را بر می گرداند. در زیر جدول درستی مربوط به عملگر OR در زبان سی شارپ را مشاهده می کنید.

csharp logical operators 3136 2 تصویر

مثال:

امتحان کنید

بعد از اجرای دستورات بالا توسط کامپایلر زبان سی شارپ خروجی زیر بدست خواهد آمد.

عملگر ! (NOT منطقی)

در عملگر ! اگر مقدار عملوند برابر true باشد نتیجه false و اگر مقدار عملوند false باشد نتیجه true را بر می گرداند. در زیر جدول درستی مربوط به عملگر NOT در زبان سی شارپ را مشاهده می کنید.

توجه: عملگر ! برخلاف عملگرهای دیگر که روی دو عملوند کار می کنند، فقط یک عملوند دارد.

csharp logical operators 3136 3 تصویر

مثال:

امتحان کنید

بعد از اجرای دستورات بالا توسط کامپایلر زبان سی شارپ خروجی زیر بدست خواهد آمد.

 

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است