آموزش سی شارپ

مباحث پایه سی شارپ

مباحث پیشرفه سی شارپ

دستورات سی شارپ

رشته ها در زبان سی شارپ – آموزش زبان سی شارپ

  • یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۸
  • بازدید ۱,۰۶۵ نفر

csharp strings 4520 تصویر

رشته ها در زبان سی شارپ

در زبان برنامه نویسی C# شما می توانید از رشته ها به عنوان آرایه از کاراکترها استفاده کنید. روش رایجی که برای تعریف رشته ها استفاده می شود، استفاده از کلمه کلیدی string است. کلمه کلیدی string به عنوان یک نام مستعار برای کلاس System.String می باشد.

ایجاد یک نمونه از String

برای ایجاد یک نمونه یا شیء از نوع String می توانید از روش های زیر استفاده کنید:

  • از طریق اختصاص رشته ای به یک متغیر از نوع String
  • استفاده از سازنده (constructor) کلاس String
  • استفاده از عملگر چسباندن رشته (+)
  • از طریق فراخوانی یک پراپرتی یا متد که مقدار رشته ای باز میگرداند
  • از طریق فراخوانی متد فرمت بندی برای تبدیل یک مقدار یا شیء به رشته

مثال زیر این موضوع را نشان می دهد:

امتحان کنید

زمانی که کد بالا توسط کامپایلر زبان سی شارپ اجرا شود، نتیجه زیر را تولید خواهد کرد:

خاصیت های کلاس String

کلاس String شامل خاصیت های زیر است:

ردیفتوضیحات
۱Chars

کاراکتر موجود در اندیس مشخص شده را باز میگرداند. برای نمونه str[2] کاراکتری که در خانه سوم قرار دارد را باز میگرداند.

۲Length

تعداد کاراکترهای موجود در رشته جاری را باز می گرداند.

متدهای کلاس String

کلاس String تعداد زیادی متد دارد که به شما در کار با شیء هایی که از نوع رشته هستند، کمک می کند. در جدول زیر تعدادی از متدهای رایج این کلاس را مشاهده می کنید:

ردیفتوضیحات
۱public static int Compare(string strA, string strB)

به منظور مقایسه دو رشته با یک دیگر مورد سافتاده قرار می گیرد. اگر دو رشته برابر باشند، مقدار صفر، اگر رشته اول بزرگتر باشد مقدار ۱ و اگر رشته دوم بزرگتر باشد مقدار -۱ را باز میگرداند.

۲public static int Compare(string strA, string strB, bool ignoreCase )

دقیقا مانند متد بالاست این تفاوت که در این متد می توان مشخص کرد که هنگام مقایسه به بزرگ یا کوچک بودن حروف توجه شود یا خیر.

۳public static string Concat(string str0, string str1)

دو رشته را به هم متصل می کند.

۴public static string Concat(string str0, string str1, string str2)

سه رشته را به هم متصل می کند.

۵public static string Concat(string str0, string str1, string str2, string str3)

چهار رشته را به هم متصل می کند.

۶public bool Contains(string value)

رشته مشخص شده را در داخل رشته جاری جستجو می کند. اگر پیدا شود، true در غیر این صورت false باز میگرداند.

۷public static string Copy(string str)

یک رشته جدید با مقدار مشخص شده باز میگرداند.

۸public void CopyTo(int sourceIndex, char[] destination, int destinationIndex, int count)

تعداد مشخصی از کاراکترها را از یک موقعیت مشخص شده در شیء String به یک موقعیت مشخص در آرایه ای از کاراکترهای یونیکد کپی می کند.

۹public bool EndsWith(string value)

بررسی می کند که آیا رشته جاری با مقدار مشخص شده تمام شده است یا خیر.

۱۰public bool Equals(string value)

بررسی می کند که آیا رشته مشخص شده با رشته جاری مقدار یکسانی دارند یا خیر.

۱۱public static bool Equals(string a, string b)

بررسی می کند که آیا دوس رشته مشخص شده مقدار یکسانی دارند یا خیر.

۱۲public static string Format(string format, Object arg0)

به منظور فرمت بندی رشته استفاده می شود.

۱۳public int IndexOf(char value)

اندیس اولین وقوع از کاراکتر مشخص شده را در رشته جاری را باز میگرداند. این اندیس از صفر شروع می شود.

۱۴public int IndexOf(string value)

اندیس اولین وقوع از رشته مشخص شده را در رشته جاری را باز میگرداند. این اندیس از صفر شروع می شود.

۱۵public int IndexOf(char value, int startIndex)

اندیس اولین وقوع از کاراکتر مشخص شده را در رشته جاری را باز میگرداند. این اندیس از صفر شروع می شود. پارامتر دوم موقیعتی که جستجو از آن شروع می شود را مشخص می کند.

۱۶public int IndexOf(string value, int startIndex)

اندیس اولین وقوع از رشته مشخص شده را در رشته جاری را باز میگرداند. این اندیس از صفر شروع می شود. پارامتر دوم موقیعتی که جستجو از آن شروع می شود را مشخص می کند.

۱۷public int IndexOfAny(char[] anyOf)

اندیس اولین وقوع از هر کاراکتری که در آرایه ورودی وجود دارد، در رشته جاری را باز میگرداند. این اندیس از صفر شروع می شود.

۱۸public int IndexOfAny(char[] anyOf, int startIndex)

اندیس اولین وقوع از هر کاراکتری که در آرایه ورودی وجود دارد، در رشته جاری را باز میگرداند. این اندیس از صفر شروع می شود. جستجو از اندیس مشخص شده شورع می شود.

۱۹public string Insert(int startIndex, string value)

مقدار پارامتر دوم را از اندیس مشخص شده در رشته جاری قرار می دهد و رشته جدید را باز میگرداند.

۲۰public static bool IsNullOrEmpty(string value)

null یا خالی بودن رشته مشخص شده را بررسی می کند.

۲۱public static string Join(string separator, params string[] value)

تمام عناصر یک آرایه رشته ای را با استفاده از جدا کننده مشخص شده، به هم متصل می کند.

۲۲public static string Join(string separator, string[] value, int startIndex, int count)

تمام عناصر یک آرایه رشته ای را با استفاده از جدا کننده مشخص شده، به هم متصل می کند.

۲۳public int LastIndexOf(char value)

اندیس آخرین وقوع از کاراکتر مشخص شده را در رشته جاری را باز میگرداند. این اندیس از صفر شروع می شود.

۲۴public int LastIndexOf(string value)

اندیس آخرین وقوع از رشته مشخص شده را در رشته جاری را باز میگرداند. این اندیس از صفر شروع می شود.

۲۵public string Remove(int startIndex)

کاراکترهایی که بعد از اندیس مشخص شده قرار دارند را حذف کرده و رشته جدید را باز میگرداند.

۲۶public string Remove(int startIndex, int count)

تعداد مشخصی از کاراکترهایی که بعد از اندیس مشخص شده قرار دارند را حذف کرده و رشته جدید را باز میگرداند.

۲۷public string Replace(char oldChar, char newChar)

تمام oldChar های موجود در رشته جاری را با newChar جایگزین می کند و رشته جدید را باز میگرداند.

۲۸public string Replace(string oldValue, string newValue)

تمام oldValue های موجود در رشته جاری را با newValue جایگزین می کند و رشته جدید را باز میگرداند.

۲۹public string[] Split(params char[] separator)

یک آرایه از رشته که شامل زیر رشته های رشته فعلی است را باز میگرداند. این زیر رشته ها با کاراکتر مشخص شده از یک دیگر جدا می شوند.

۳۰public string[] Split(char[] separator, int count)

یک آرایه از رشته که شامل زیر رشته های رشته فعلی است را باز میگرداند. این زیر رشته ها با کاراکتر مشخص شده از یک دیگر جدا می شوند. پارامتر count تعداد بیشنه برای زیر رشته ها را مشخص می کند.

۳۱public bool StartsWith(string value)

بررسی می کند که آیا رشته جاری با مقدار مشخص شده شروع شده است یا خیر.

۳۲public char[] ToCharArray()

رشته جاری را به آرایه ای از کاراکترهای یونیکد تبدیل می کند و باز میگرداند.

۳۳public char[] ToCharArray(int startIndex, int length)

رشته جاری را به آرایه ای از کاراکترهای یونیکد تبدیل می کند و باز میگرداند. پارارمتر startIndex موقعیت شروع و پارامتر length تعداد کاراکترهایی که تبدیل می شوند را مشخص می کند.

۳۴public string ToLower()

یک کپی از رشته را که به صورت lowercase تبدیل شده است را باز میگرداند.

۳۵public string ToUpper()

یک کپی از رشته را که به صورت uppercase تبدیل شده است را باز میگرداند.

۳۶public string Trim()

تمام کاراکتر فضای خالی قبل و بعد از رشته را حذف می کند.

برای مشاهده لیست کامل می توانید به مستندات سایت مایکروسافت مراجعه کنید.

مثال

مثال های زیر کاربرد برخی از متدهای گفته شده فوق را نشان می دهند:

مقایسه رشته ها

امتحان کنید

زمانی که کد بالا کامپایل و اجرا شود، نتیجه زیر را تولید خواهد کرد:

رشته در رشته ای دیگر

امتحان کنید

زمانی که کد بالا کامپایل و اجرا شود، نتیجه زیر را تولید خواهد کرد:

گرفتن زیر رشته

امتحان کنید

زمانی که کد بالا کامپایل و اجرا شود، نتیجه زیر را تولید خواهد کرد:

وصل کردن رشته ها

امتحان کنید

زمانی که کد بالا کامپایل و اجرا شود، نتیجه زیر را تولید خواهد کرد:

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است