آموزش سی شارپ

مباحث پایه سی شارپ

مباحث پیشرفه سی شارپ

دستورات سی شارپ

عملگرهای رابطه ای در سی شارپ – آموزش سی شارپ

  • شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۷
  • بازدید ۲,۲۱۶ نفر

csharp relational operators 3134 تصویر

عملگرهای رابطه ای در سی شارپ

در جدول زیر عملگرهای رابطه ای در سی شارپ را مشاهده می کنید. فرض کنید متغیر A مقدار ۱۰ و متغیر B مقدار ۲۰ در خود ذخیره کرده است.

عملگرتوضیحاتمثال
==اگر مقادیر دو عملوند با هم برابر باشد، شرط درست است.(A == B) is not true

!=

اگر مقادیر دو عملوند با هم برابر نباشد، شرط درست است.(A != B) is true
>اگر مقدار عملوند سمت چپ از مقدار عملوند سمت راست بزرگتر باشد، شرط درست است.(A > B) is not true
<اگر مقدار عملوند سمت چپ از مقدار عملوند سمت راست کوچکتر باشد، شرط درست است.(A < B) is true

>=

اگر مقدار عملوند سمت چپ بزرگتر یا مساوی مقدار عملوند سمت راست باشد، شرط درست است.(A >= B) is not true

<=

اگر مقدار عملوند سمت چپ کمتر یا مساوی مقدار عملوند سمت راست باشد، شرط درست است.

(A <= B) is true

عملگر مساوی

عملگر == در سی شارپ برای مقایسه برابر بودن دو عملوند مورد استفاده قرار می گیرد به طوریکه اگر مقدار دو عملوند باهم برابر باشند مقدار true و اگر برابر نباشند مقدار false را بر می گرداند. در مثال زیر اگر مقدار A=20 و مقدار B=20 باشد پیغام “A is equal to B” در خروجی چاپ می شود.

مثال:

امتحان کنید

بعد از اجرای دستورات بالا توسط کامپایلر سی شارپ مقدار خروجی زیر را چاپ خواهد کرد.

عملگر نامساوی

عملگر != در سی شارپ برای مقایسه نابرابر بودن دو عملوند مورد استفاده قرار می گیرد به طوریکه اگر مقدار دو عملوند باهم برابر نباشند مقدار true و اگر برابر باشند مقدار false را بر می گرداند. در مثال زیر اگر مقدار A=20 و مقدار B=10 باشد پیغام “A is not equal to B” در خروجی چاپ می شود.

مثال:

امتحان کنید

بعد از اجرای دستورات بالا توسط کامپایلر زبان سی شارپ مقدار خروجی زیر را چاپ خواهد کرد.

عملگر کوچکتر

عملگر < در سی شارپ برای مقایسه کوچکتر بودن عملوند سمت چپ از عملوند سمت راست مورد استفاده قرار می گیرد به طوریکه اگر مقدار عملوند سمت چپ کوچکتر از مقدار عملوند سمت راست باشد مقدارtrue و اگر کوچکتر نباشند مقدار false را بر می گرداند. در مثال زیر اگر مقدار A=10 و مقدار B=20 باشد پیغام “A is less than B” در خروجی چاپ می شود.

مثال:

امتحان کنید

بعد از اجرای دستورات بالا توسط کامپایلر سی شارپ مقدار خروجی زیر را چاپ خواهد کرد.

عملگر بزرگتر

عملگر > در سی شارپ برای مقایسه بزرگتر بودن عملوند سمت چپ از عملوند سمت راست مورد استفاده قرار می گیرد به طوریکه اگر مقدار عملوند سمت چپ بزرگتر از مقدار عملوند سمت راست باشد مقدارtrue و اگر بزرگتر نباشند مقدار false را بر می گرداند. در مثال زیر اگر مقدار A=20 و مقدار B=10 باشد پیغام “A is greater than B” در خروجی چاپ می شود.

مثال:

امتحان کنید

بعد از اجرای دستورات بالا توسط کامپایلر سی شارپ مقدار خروجی زیر را چاپ خواهد کرد.

عملگر بزرگتر مساوی

عملگر >= در سی شارپ برای مقایسه بزرگتر یا مساوی بودن عملوند سمت چپ از عملوند سمت راست مورد استفاده قرار می گیرد به طوریکه اگر مقدار عملوند سمت چپ بزرگتر یا مساوی مقدار عملوند سمت راست باشد مقدارtrue و اگر بزرگتر یا مساوی نباشند مقدار false را بر می گرداند. در مثال زیر اگر مقدار A=20 و مقدار B=10 باشد پیغام “A is either greater than or equal to  B” در خروجی چاپ می شود.

مثال:

امتحان کنید

بعد از اجرای دستورات بالا توسط کامپایلر سی شارپ مقدار خروجی زیر را چاپ خواهد کرد.

عملگر کوچکتر مساوی

عملگر <= در سی شارپ برای مقایسه کوچکتر یا مساوی بودن عملوند سمت چپ از عملوند سمت راست مورد استفاده قرار می گیرد به طوریکه اگر مقدار عملوند سمت چپ کوچکتر یا مساوی مقدار عملوند سمت راست باشد مقدارtrue و اگر بزرگتر یا مساوی نباشند مقدار false را بر می گرداند. در مثال زیر اگر مقدار A=10 و مقدار B=20 باشد پیغام “A is either less than or equal to  B” در خروجی چاپ می شود.

مثال:

امتحان کنید

بعد از اجرای دستورات بالا توسط کامپایلر سی شارپ مقدار خروجی زیر را چاپ خواهد کرد.

 

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است