مثال های پایه HTML – آموزش HTML

تصویر html-basic_1714 مثال های پایه HTML - آموزش HTML

مثال های پایه HTML

در مورد استفاده شدن تگ هایی که یاد نگرفته اید در مثال ها نگران نباشید. در فصل های بعد آن ها را یاد خواهید گرفت.

اسناد HTML

تمامی اسناد HTML باید با یک اعلام نوع سند یعنی <!DOCTYPE html> شروع شوند.

خود سند HTML با تگ <html> شروع و با تگ </html> پایان می یابد.

بخش قابل مشاهده هر سند HTML در بین دو تگ <body> و </body> قرار می گیرد. به مثال زیر توجه کنید.

امتحان کنید

عنوان ها (Heading)

عنوان ها در HTML با استفاده از تگ های <h1> تا <h6> تعریف می شوند. <h1> مهمترین عنوان را تعریف می کند و با بیشتر شدن عدد از اهمیت عنوان کاسته می شود.

امتحان کنید

پاراگراف ها (Paragraph)

پاراگراف ها در HTML با تگ <p> تعریف می شوند.

امتحان کنید

لینک ها (Link)

لینک ها در HTML با استفاده از تگ <a> تعریف می شوند.

امتحان کنید

مقصد لینک ها در صفت href مشخص می شود. صفت ها برای ارائه اطلاعات بیشترد مورد عناصر استفاده می شوند. در مورد صفت ها در فصل بعد مطالب بیشتری یاد خواهید گرفت.

عکس ها (Image)

عکس ها در HTML با تگ <img> تعریف می شود. در تگ <img> آدرس فایل منبع (src)، متن جایگزین (alt)، عرض و ارتفاع به عنوان صفات ارائه می شود.

امتحان کنید

دکمه ها (Button)

دکمه ها در HTML با تگ <button> تعریف می شوند.

امتحان کنید

لیست ها (List)

لیست ها در HTML با تگ <ul> یا  <ol> ایجاد می شوند. سپس در درون این تگ ها، تگ های <li> یا همان آیتم های لیست تعریف می شوند.

امتحان کنید

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است