انواع داده ها در JSON – آموزش JSON

 • پنجشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۸
 • بازدید ۱,۰۰۱ نفر

json datatypes 7150 تصویر

انواع داده ها در JSON

JSON از نوع داده های زیر پشتیبانی می کند.

ردیفتوضیحات
۱Number

اعداد صحیح یا اعشاری

۲String

کاراکترهای یونیکد که بین دو ” قرار می گیرند

۳Boolean

true یا  false

۴Array

یک دنباله مرتب از مقادیر

۵Value

می تواند عدد، رشته، true یا false، null و غیره باشد

۶Object

مجموعه نامرتب از مقادیر به صورت جفت های key:value

۷Whitespace

می توان بین هر جفت از token ها استفاده کرد.

۸null

خالی

نوع داده Number

 • از فرمت hexadecimal و Octal استفاده نمی شود.
 • از NaN یا Infinity استفاده نمی شود.

جدول زیر انواع مقادیر Number را نشان می دهد:

ردیفتوضیحات
۱Integer

اعداد بین ۱ تا ۹، صفر و مقادیر منفی و مثبت

۲Fraction

مقادیر کسری مانند ۰٫۳، ۰٫۹

۳Exponent

نماد علمی مانند e، e +، e-، E، E +، E-

سینتکس

مثال

مثال زیر نشان می دهد که مقادیر عددی نباید بین دو “ قرار بگیرند.

نوع داده String

 • دنباله ای از کاراکترهای یونیکد است که بین دو “ قرار میگیرند.
 • یک کاراکتر یعنی رشته ای به طول ۱٫

جدول زیر کاراکترهای کنترلی که می توان در داخل نوع داده string استفاده کرد را نشان می دهد:

ردیفتوضیحات
۱

double quotation

۲\

backslash

۳/

forward slash

۴b

backspace

۵f

form feed

۶n

new line

۷r

carriage return

۸t

horizontal tab

۹u

four hexadecimal digits

سینتکس

مثال

مثال زیر نوع داده string را نشان می دهد:

نوع داده Boolean

این نوع داده فقط می تواند یکی از مقادیر true یا false را در خود نگه دارد.

سینتکس

مثال

نوع داده Array

 • یک مجموعه مرتب از مقادیر است.
 • مقادیر در بین دو علامت [] قرار میگرند. به عبارت دیگر آرایه ها با [ شروع و با ] پایان می یابند.
 • مقادیر آرایه با کاما (,) از هم جدا می شوند.
 • اندیس گذاری آرایه می تواند از ۰ یا ۱ شروع شود.

سینتکس

مثال

مثال زیر یک آرایه که مقادیری از نوع object دارد را نشان می دهد:

نوع داده Object

 • مجموعه نامرتب از مقادیر به صورت جفت های key:value است.
 • مقادیر یک Object در داخل دو علامت {} قرار می گیرند.
 • مقادیر با کاما (,) از هم جدا می شوند.
 • Key ها باید از نوع رشته و متفاوت از یک دیگر باشند.

سینتکس

مثال

فضای خالی (Whitespace)

می توان بین هر جفت از token ها استفاده کرد. باعث می شود تا خوانی کدها افزایش یابد.

سینتکس

مثال

نوع داده Null

نشان دهنده خالی است.

سینتکس

مثال

JSON Value

شامل:

 • number
 • string
 • boolean
 • array
 • object
 • null

سنتکس

مثال

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است