استفاده از JSON در PHP – آموزش JSON

json with php 7170 تصویر

استفاده از JSON در PHP

در این بخش چگونگی encoding و decoding اشیاء JSON در زبان برنامه نویسی PHP را بررسی خواهیم کرد. متدهای مربوط به جیسون از نسخه ۵٫۲٫۰ به بعد اضافه شده اند. بنابراین برای استفاده از آن ها باید نسخه ۵٫۲٫۰ یا نسخه های جدیدتر این زبان را نصب کنید.

توابع JSON

تابعتوضیحات
json_encode

نمایش JSON یک مقدار را باز می گرداند.

json_decode

یک رشته جیسون را Decode می کند.

json_last_error

آخرین خطایی که رخ داده است را باز میگرداند.

Encode کردن JSON در PHP

تابع json_encode در زبان برنامه نویسی PHP برای encode کردن مقادیر جیسون مورد استفاده قرار می گیرد. اگر خطایی رخ دهد مقدار false باز میگرداند. در زیر می توانید سینتکس مربوط به این تابع را مشاهده کنید:

پارامترها

  • value: مقداری که باید encode شود. این تابع فقط با UTF-8 کار می کند.
  • options: این پارامتر اختیاری است و می توانید یکی از مقادیر (JSON_HEX_QUOT ، JSON_HEX_TAG ، JSON_HEX_AMP ، JSON_HEX_APOS ، JSON_NUMERIC_CHECK ، JSON_PRETTY_PRINT ، JSON_UNESCAPED_SLASHES ، JSON_FOR) را بپذیرد.

مثال

مثال زیر نحوه تبدیل یک آرایه به JSON را نشان می دهد:

امتحان کنید

خروجی کد فوق:

مثال زیر نحوه تبدیل یک شیء PHP به JSON را نشان می دهد:

امتحان کنید

خروجی کد فوق:

Decode کردن JSON

تابع json_decode در زبان برنامه نویسی PHP برای decode کردن مقادیر جیسون مورد استفاده قرار می گیرد. در زیر می توانید سینتکس مربوط به این تابع را مشاهده کنید:

پارامترها

  • json_string: مقدار JSON که قبلا encode شده است.
  • assoc: یک مقدار boolean است و اگر true باشد، مقدار بازگشتی از تابع به صورت آرایه انجمنی خواهد بود.
  • depth: از نوع عدد صحیح است و عمق recursion را مشخص می کند.
  • options: از نوع عدد صحیح است و از JSON_BIGINT_AS_STRING پشتیبانی می کند.

مثال

مثال زیر نحوه Decode کردن مقادیر جیسون را نشان می دهد:

امتحان کنید

خروجی مثال:

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است