عملگرهای ElementAt و ElementAtOrDefault – آموزش LINQ

تصویر linq-element-operator-elementat-elementatordefault_11094 عملگرهای ElementAt و ElementAtOrDefault - آموزش LINQ

عملگرهای ElementAt و ElementAtOrDefault

عملگرهای ElementAt و ElementAtOrDefault در زبان کوئری نویسی LINQ به منظور انتخاب یک عنصر خاص از یک مجموعه استفاده می شوند. در جدول زیر می توانید این نوع عملگرها را به همراه توضیح مختصر مشاهده کنید.

عملگر

توضیحات

ElementAtعنصری که در اندیس مشخص شده قرار دارد را باز میگرداند.
ElementAtOrDefaultعنصری که در اندیس مشخص شده قرار دارد را باز میگرداند. اگر اندیس مشخص شده نامعتبر باشد، مقدار پیشفرض مربوط به نوع داده مجموعه را باز می گرداند.
Firstاولین عنصر مجموعه و یا اولین عنصری که شرط مشخص شده را برآورده کند را باز میگرداند.
FirstOrDefaultاولین عنصر مجموعه و یا اولین عنصری که شرط مشخص شده را برآورده کند را باز میگرداند. اگر عنصری را پیدا نکند، مقدار پیشفرض را باز می گرداند.
Lastآخرین عنصر مجموعه و یا آخرین عنصری که شرط مشخص شده را برآورده کند را باز میگرداند.
LastOrDefaultآخرین عنصر مجموعه و یا آخرین عنصری که شرط مشخص شده را برآورده کند را باز میگرداند. اگر عنصری را پیدا نکند، مقدار پیشفرض را باز می گرداند.
Singleاگر مجموعه فقط یک عنصر داشته باشد، آن را باز میگرداند و اگر مجموعه بیش از یک عنصر داشته باشد، عنصری که شرط مشخص شده را برآورده کند، باز میگرداند.
SingleOrDefaultمشابه متد فوق است فقط در صورتی که شرایط گفته شده برآورده نشود، مقدار پیشفرض باز میگرداند.

متدهایی که OrDefault ندارند در صورتی که موفق نشوند عنصر مورد نظر را پیدا کنند، Exception ایجاد می کنند. اما آنهایی که OrDefault دارند، در صورت موفق نشدن مقدار پیشفرض نوع داده مجموعه را باز میگردانند. برای مثال مقدار پیشفرض برای نوع داده int مقدار 0 است. برای مشاهده مقادیر پیشفرض به لینک زیر مراجعه کنید:

مقادیر پیشفرض نوع داده های سی شارپ

برای درک بهتر نحوه عملکرد عملگر ElementAt به مثال زیر توجه کنید:

خروجی مثال:

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است