عملگرهای First و FirstOrDefault – آموزش LINQ

  • شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰
  • بازدید ۹۵۲ نفر

تصویر linq-element-operator-first-firstordefault_11096 عملگرهای First و FirstOrDefault - آموزش LINQ

عملگرهای انتخاب عنصر First و FirstOrDefault

متد First در LINQ اولین عنصر موجود در یک مجموعه (یعنی عنصری که در اندیس صفر قرار دارد) را باز می گرداند. همچنین این متد اولین عنصری که شرط مشخص شده را برآورده کند را نیز باز می گرداند.

متد

توضیحات

Firstاولین عنصر موجود در مجموعه یا اولین عنصری که شرط مشخص شده را برآورده کند را باز می گرداند.
FirstOrDefaultمشابه متد First عمل می کند با این تفاوت که اگر عنصری پیدا نکند مقدار پیشفرض را باز می گرداند.

متدهای First و FirstOrDefault دو overload دارند که در زیر مشاهده می کنید:

اگر از overload اول استفاده کنیم، اولین عنصر موجود در مجموعه را باز میگرداند و اگر از overload دوم استفاده کنیم اولین عنصری که شرط مشخص شده را برآورده کند را باز می گرداند. برای درک بهتر به مثالهای زیر توجه کنید:

خروجی مثال:

مثال مربوط به متد FirstOrDefault:

خروجی مثال:

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است