عملگرهای شمارشگر – آموزش LINQ

  • دوشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۰
  • بازدید ۶۵۶ نفر

تصویر linq-quantifier-operators_11080 عملگرهای شمارشگر - آموزش LINQ

عملگرهای شمارشگر

عملگرهای شمارشگر عناصر موجود در یک مجموعه را بر اساس شرط مشخص شده ارزیابی می کنند و به عنوان نتیجه یک Boolean باز میگردانند. در جدول زیر می توانید عملگرهای شمارشگر موجود در زبان LINQ را به همراه توضیح مختصر مشاهده کنید:

عملگر

توضیحات

Allاگر کل عناصر موجود در یک مجموعه شرط مشخص شده را برآورده کنند، مقدار true باز میگرداند.
Anyاگر حداقل یکی از عناصر شرط مشخص شده را برآورده کننده، مقدار true باز میگرداند.
Containsبررسی می کند که آیا مجموعه شامل یک عنصر خاص است یا خیر.

عملگر All

عملگر All کل عناصر موجود در یک مجموعه را بر اساس شرط مشخص شده ارزیابی می کند و اگر همه عناصر آن شرط را برآورده کنند، مقدار true باز میگرداند. برای نمونه به مثال زیر توجه کنید:

در مثال فوق بررسی میکنیم که آیا همه دانش آموزان در سن نوجوانی هستند یا خیر. نتیجه اجرای کد فوق false خواهد بود چون یکی از آن ها 25 سال دارد.

عملگر Any

عملگر Any زمانی مقدار true باز میگرداند که حداقل یکی از عناصر موجود در مجموعه شرط مشخص شده را برآورده کند. در نمونه زیر بررسی می شود که آیا هیچ دانش آموز نوجوانی در لیست وجود دارد یا خیر که نتیجه هم true خواهد بود.

توجه! عملگرهای شمارشگر در سینتکس کوئری پشتیبانی نمی شوند.

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است