عملگرهای کوئری استاندارد – آموزش LINQ

تصویر linq-standard-query-operators_11062 عملگرهای کوئری استاندارد - آموزش LINQ

عملگرهای کوئری استاندارد

عملگرهای کوئری استاندارددر واقع متدهای افزودنی برای نوع IEnumerable<T> و IQueryable<T> هستند که در کلاس System.Linq.Enumerable و System.Linq.Queryable تعریف شده اند. همانطور که در بخش های قبلی گفته شد، در هنگام کامپایل سینتکس کوئری به سینتکس متد تبدیل می شود. بیش از 50 عملگر کوئری استاندارد در LINQ وجود دارد که می توان آن ها را بر اساس کاری که انجام می دهند به صورت زیر گروه بندی کرد:

گروهعملگرها
FilteringWhere, OfType
SortingOrderBy, OrderByDescending, ThenBy, ThenByDescending, Reverse
GroupingGroupBy, ToLookup
JoinGroupJoin, Join
ProjectionSelect, SelectMany
AggregationAggregate, Average, Count, LongCount, Max, Min, Sum
QuantifiersAll, Any, Contains
ElementsElementAt, ElementAtOrDefault, First, FirstOrDefault, Last, LastOrDefault, Single, SingleOrDefault
SetDistinct, Except, Intersect, Union
PartitioningSkip, SkipWhile, Take, TakeWhile
ConcatenationConcat
EqualitySequenceEqual
GenerationDefaultEmpty, Empty, Range, Repeat
ConversionAsEnumerable, AsQueryable, Cast, ToArray, ToDictionary, ToList

در ادامه این عملگرها را بررسی خواهیم کرد.

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است