آموزش C

مباحث پایه زبان C

عملگرهای منطقی در زبان C – آموزش زبان C

  • دوشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۷
  • بازدید ۳,۸۴۲ نفر

logical operators in c 3652 تصویر

عملگرهای منطقی در زبان C

در جدول زیر عملگرهای منطقی در زبان C را مشاهده می کنید. فرض کنید متغیر A مقدار true و متغیر B مقدار false در خود ذخیره کرده است:

عملگرتوضیحاتمثال
&&

عملگر AND (و منطقی)

اگر هر دو عملوند true باشند نتیجه شرط نیز true خواهد بود.

(A && B) is false.
||

عملگر OR (یا منطقی)

اگر فقط یکی از دو عملوند true باشند نتیجه شرط نیز true خواهد بود.

(A || B) is true.
!

عملگر NOT (نقیض منطقی)

وضعیت منطقی عملوند را برعکس می کند (یعنی اگر true باشد، آن را false می کند و بلعکس).

!(A && B) is true.

توجه! در زبان برنامه نویسی C، مقدار صفر به عنوان false و سایر مقادیر عددی به عنوان true در نظر گرفته می شوند.

 

عملگر && (AND منطقی)

در عملگر && اگر مقدار همه عملوندها true باشد، نتیجه true می شود. اما اگر فقط یکی از عملوندها false باشد، نتیجه false می شود. در زیر جدول درستی مربوط به عملگر AND در زبان C را مشاهده می کنید.

logical operators in c min 3652 1 تصویر

مثال:

امتحان کنید

بعد از اجرای کد بالا توسط کامپایلر زبان C خروجی زیر را مشاهده خواهید کرد.

عملگر || (OR منطقی)

نتیجه عملگر || فقط زمانی false می شود که همه عملوندها false باشند، در غیر این صورت true می شود. در زیر جدول درستی مربوط به عملگر OR در زبان C را مشاهده می کنید.

logical operators in c min 3652 2 تصویر

مثال:

امتحان کنید

بعد از اجرای کد بالا توسط کامپایلر زبان C خروجی زیر را مشاهده خواهید کرد.

عملگر ! (NOT منطقی)

در عملگر ! اگر مقدار عملوند برابر true باشد نتیجه false و اگر مقدار عملوند false باشد نتیجه true را بر می گرداند. عملگر ! برخلاف سایر عملگرها، فقط بر روی یک عملوند کار می کند. در زیر جدول درستی مربوط به عملگر NOT در زبان C را مشاهده می کنید.

logical operators in c min 3652 3 تصویر

مثال:

امتحان کنید

بعد از اجرای کد بالا توسط کامپایلر زبان C خروجی زیر را مشاهده خواهید کرد.

 

باکس دانلود
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است