آموزش C

مباحث پایه زبان C

تقدم عملگرها در زبان C – آموزش زبان C

  • دوشنبه 27 آگوست 2018
  • بازدید ۱,۴۷۹ نفر

operators precedence in c 3662 تصویر

تقدم عملگرها در زبان C

در جدول زیر تقدم عملگرهای در زبان C که پشتیبانی می شود را مشاهده می کنید.

دسته بندیعملگرهاترتیب
پسوندی() [] -> . ++ – –از چپ به راست
یگانی+ – ! ~ ++ – – (type)* & sizeofاز راست به چپ
ضربی* / %از چپ به راست
افزودنی+ –از چپ به راست
شیفت<< >>از چپ به راست
رابطه ای< <= > >=از چپ به راست
برابری== !=از چپ به راست
AND بیتی&از چپ به راست
XOR بیتی^از چپ به راست
OR بیتی|از چپ به راست
AND منطقی&&از چپ به راست
OR منطقی||از چپ به راست
شرطی?:از راست به چپ
انتسابی= += -= *= /= %=>>= <<= &= ^= |=از راست به چپ
کاما,از چپ به راست

مثال

برای درک بهتر اولویت عملگرها در زبان C، به مثال زیر توجه کنید:

امتحان کنید

بعد از اجرای کد بالا توسط کامپایلر زبان C خروجی زیر را مشاهده خواهید کرد.

 

باکس دانلود
شناسه:
۳۶۶۲
لینک دانلود:
جهت دانلود در کانال تلگرامی (ID: @Sourcesara) عضو شده و از لینک زیر دانلود را انجام دهید
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است