عملگرهای ریاضی در پایتون – آموزش Python

  • چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
  • بازدید ۲,۹۹۰ نفر

python arithmetic operators 3305 تصویر

عملگرهای ریاضی در پایتون

در جدول زیر عملگرهای ریاضی در پایتون را مشاهده می کنید. فرض کنید متغیر a مقدار ۱۰ و متغیر b مقدار ۲۰ در خود ذخیره کرده است:

عملگرتوضیحاتمثال
 + جمعبرای جمع دو مقدار استفاده می شود.a + b = 30
–  تفریقمقدار عملوند راست را از مقدار عملوند چپ کم می کند.a – b = -10
* ضرببرای ضرب دو مقدار استفاده می شود.a * b = 200
/  تقسیممقدار عملوند راست را بر مقدار عملوند چپ تقسیم می کند.b / a = 2
%  باقیماندهمقدار عملوند راست را بر مقدار عملوند چپ تقسیم می کند و باقیمانده را بر می گرداندb % a = 0
**  توانبرای به توان رساندن یک مقدار استفاده می شود (در اینجا a به توان b رسانده می شود).a**b =10 to the power 20
//دو مقدار را بر هم تقسیم می کند و نتیجه را به پایین گرد می کند.۹//۲ = ۴ and 9.0//2.0 = 4.0, -11//3 = -4, -11.0//3 = -4.0

عملگر جمع در پایتون

عملگر + در پایتون عملوند سمت چپ را با عملوند سمت راست جمع می کند. در مثال زیر اگر مقدار a=21 و مقدار b=10 باشد متغیر C برابر با ۳۱ می شود.

مثال

امتحان کنید

بعد از اجرای دستورات بالا توسط کامپایلر پایتون مقدار خروجی زیر را چاپ خواهد کرد.

عملگر تفریق در پایتون

عملگر – در پایتون عملوند سمت چپ را از عملوند سمت راست تفریق می کند. در مثال زیر اگر مقدار a=21 و مقدار b=10 باشد متغیر C برابر با ۱۱ می شود.

مثال

امتحان کنید

بعد از اجرای دستورات بالا توسط کامپایلر زبان پایتون مقدار خروجی زیر را چاپ خواهد کرد.

عملگر ضرب در پایتون

عملگر * در پایتون عملوند سمت چپ را به عملوند سمت راست ضرب می کند. در مثال زیر اگر مقدار a=21 و مقدار b=10 باشد متغیر C برابر با ۲۱۰ می شود.

مثال

امتحان کنید

بعد از اجرای دستورات بالا توسط کامپایلر زبان برنامه نویسی پایتون مقدار خروجی زیر را چاپ خواهد کرد.

عملگر تقسیم در پایتون

عملگر / در پایتون عملوند سمت چپ را به عملوند سمت راست تقسیم می کند. در مثال زیر اگر مقدار a=12 و مقدار b=3 باشد متغیر C برابر با ۲۱ می شود.

مثال

امتحان کنید

بعد از اجرای دستورات بالا توسط کامپایلر پایتون مقدار خروجی زیر را چاپ خواهد کرد.

عملگر باقیمانده در پایتون

عملگر % در پایتون عملوند سمت چپ را به عملوند سمت راست تقسیم کرده و باقیمانده آن را بر می گرداند. در مثال زیر اگر مقدار a=21 و مقدار b=10 باشد متغیر C برابر با ۱ می شود.

مثال

امتحان کنید

بعد از اجرای دستورات بالا توسط کامپایلر زبان پایتون مقدار خروجی زیر را چاپ خواهد کرد.

عملگر توان در پایتون

عملگر ** در پایتون عملوند سمت چپ را به توان عملوند سمت راست می رساند. در مثال زیر اگر مقدار a=5 و مقدار b=2 باشد متغیر C برابر با ۲۵ می شود.

مثال

امتحان کنید

بعد از اجرای دستورات بالا توسط کامپایلر زبان پایتون مقدار خروجی زیر را چاپ خواهد کرد.

عملگر // در پایتون

عملگر // در پایتون عملوند سمت چپ را به عملوند سمت راست تقسیم کرده و حاصل را به سمت پایین گرد می کند. در مثال زیر اگر مقدار a=10 و مقدار b=5 باشد متغیر C برابر با ۲ می شود.

مثال

امتحان کنید

بعد از اجرای دستورات بالا توسط کامپایلر زبان پایتون مقدار خروجی زیر را چاپ خواهد کرد.

 

باکس دانلود
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است