سفارش پروژه

عملگرهای انتساب در پایتون – آموزش Python

  • یکشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۷
  • بازدید ۱۷۲ نفر

python assignment operators 3313 عملگرهای انتساب در پایتون   آموزش Python

عملگرهای انتساب در پایتون

در جدول زیر عملگرهای انتساب پشتیبانی شده در زبان برنامه نویسی پایتون را مشاهده می کنید.

عملگرتوضیحاتمثال
=مقدار عملوند سمت راست را در عملوند سمت چپ قرار می دهد.c = a + b نتیجه جمع دو متغیر a و b را در متغیر c قرار می دهد.
+= Add ANDمقدار عملوند سمت راست را با مقدار عملوند سمت چپ جمع کرده و نتیجه را در عملوند سمت چپ قرار می دهد.c += a معادل c = c + a
-= Subtract ANDمقدار عملوند سمت راست را با مقدار عملوند سمت چپ کم کرده و نتیجه را در عملوند سمت چپ قرار می دهد.c -= a معادل c = c – a
*= Multiply ANDمقدار عملوند سمت راست را با مقدار عملوند سمت چپ ضرب کرده و نتیجه را در عملوند سمت چپ قرار می دهد.c *= a معادل c = c * a
/= Divide ANDمقدار عملوند سمت چپ را بر مقدار عملوند سمت راست تقسیم کرده و نتیجه را در عملوند سمت چپ قرار می دهد.c /= a معادل c = c / a
%= Modulus ANDمقدار دو عملوند را بر هم تقسیم کرده و باقیمانده را در عملوند سمت چپ قرار می دهد.c %= a معادل c = c % a
**= Exponent ANDعملیات توان رسانی را بر روی عملوند ها انجام داده و نتیجه را در عملوند سمت چپ قرار می دهد.c **= a معادل c = c ** a
//= Floor Divisionعملیات تقسیم به کف (گر کردن به پایین) را بر روی عملوند ها انجام داده و نتیجه را در عملوند سمت چپ قرار می دهد.c //= a معادل c = c // a

عملگر =

عملگر = در زبان پایتون مقدار سمت راست را در متغیر سمت چپ قرار می دهد.

مثال:

امتحان کنید

خروجی:

عملگر +=

عملگر += در زبان پایتون مقدار عملوند سمت راست را با مقدار عملوند سمت چپ جمع کرده و نتیجه را در عملوند سمت چپ قرار می دهد.

مثال:

امتحان کنید

خروجی:

عملگر -=

عملگر -= در زبان پایتون مقدار عملوند سمت راست را با مقدار عملوند سمت چپ کم کرده و نتیجه را در عملوند سمت چپ قرار می دهد.

مثال:

امتحان کنید

خروجی:

عملگر *=

عملگر *= در زبان پایتون مقدار عملوند سمت راست را با مقدار عملوند سمت چپ ضرب کرده و نتیجه را در عملوند سمت چپ قرار می دهد.

مثال:

امتحان کنید

خروجی:

عملگر /=

عملگر /= در زبان پایتون مقدار عملوند سمت چپ را بر مقدار عملوند سمت راست تقسیم کرده و نتیجه را در عملوند سمت چپ قرار می دهد.

مثال:

امتحان کنید

خروجی:

عملگر %=

عملگر %= در زبان پایتون مقدار دو عملوند را بر هم تقسیم کرده و باقیمانده را در عملوند سمت چپ قرار می دهد.

مثال:

امتحان کنید

خروجی:

عملگر **=

عملگر **= زبان پایتون مقدار عملوند سمت چپ را به توان عملوند سمت راست می  رساند

مثال:

امتحان کنید

خروجی:

عملگر //=

عملگر //= مقدار عملوند سمت چپ را بر مقدار عملوند سمت راست تقسیم کرده و نتیجه را به پایین گرد می کند.

مثال:

امتحان کنید

خروجی:


باکس دانلود
شناسه:
۳۳۱۳
لینک دانلود:
روی دکمه G+1 برای محبوب کردن سایت کلیک کرده سپس از لینک زیر دانلود را انجام دهید
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است