عملگرهای انتساب در پایتون – آموزش Python

  • یکشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۷
  • بازدید ۲,۸۳۷ نفر

python assignment operators 3313 تصویر

عملگرهای انتساب در پایتون

در جدول زیر عملگرهای انتساب پشتیبانی شده در زبان برنامه نویسی پایتون را مشاهده می کنید.

عملگرتوضیحاتمثال
=مقدار عملوند سمت راست را در عملوند سمت چپ قرار می دهد.c = a + b نتیجه جمع دو متغیر a و b را در متغیر c قرار می دهد.
+= Add ANDمقدار عملوند سمت راست را با مقدار عملوند سمت چپ جمع کرده و نتیجه را در عملوند سمت چپ قرار می دهد.c += a معادل c = c + a
-= Subtract ANDمقدار عملوند سمت راست را با مقدار عملوند سمت چپ کم کرده و نتیجه را در عملوند سمت چپ قرار می دهد.c -= a معادل c = c – a
*= Multiply ANDمقدار عملوند سمت راست را با مقدار عملوند سمت چپ ضرب کرده و نتیجه را در عملوند سمت چپ قرار می دهد.c *= a معادل c = c * a
/= Divide ANDمقدار عملوند سمت چپ را بر مقدار عملوند سمت راست تقسیم کرده و نتیجه را در عملوند سمت چپ قرار می دهد.c /= a معادل c = c / a
%= Modulus ANDمقدار دو عملوند را بر هم تقسیم کرده و باقیمانده را در عملوند سمت چپ قرار می دهد.c %= a معادل c = c % a
**= Exponent ANDعملیات توان رسانی را بر روی عملوند ها انجام داده و نتیجه را در عملوند سمت چپ قرار می دهد.c **= a معادل c = c ** a
//= Floor Divisionعملیات تقسیم به کف (گر کردن به پایین) را بر روی عملوند ها انجام داده و نتیجه را در عملوند سمت چپ قرار می دهد.c //= a معادل c = c // a

عملگر =

عملگر = در زبان پایتون مقدار سمت راست را در متغیر سمت چپ قرار می دهد.

مثال:

امتحان کنید

خروجی:

عملگر +=

عملگر += در زبان پایتون مقدار عملوند سمت راست را با مقدار عملوند سمت چپ جمع کرده و نتیجه را در عملوند سمت چپ قرار می دهد.

مثال:

امتحان کنید

خروجی:

عملگر -=

عملگر -= در زبان پایتون مقدار عملوند سمت راست را با مقدار عملوند سمت چپ کم کرده و نتیجه را در عملوند سمت چپ قرار می دهد.

مثال:

امتحان کنید

خروجی:

عملگر *=

عملگر *= در زبان پایتون مقدار عملوند سمت راست را با مقدار عملوند سمت چپ ضرب کرده و نتیجه را در عملوند سمت چپ قرار می دهد.

مثال:

امتحان کنید

خروجی:

عملگر /=

عملگر /= در زبان پایتون مقدار عملوند سمت چپ را بر مقدار عملوند سمت راست تقسیم کرده و نتیجه را در عملوند سمت چپ قرار می دهد.

مثال:

امتحان کنید

خروجی:

عملگر %=

عملگر %= در زبان پایتون مقدار دو عملوند را بر هم تقسیم کرده و باقیمانده را در عملوند سمت چپ قرار می دهد.

مثال:

امتحان کنید

خروجی:

عملگر **=

عملگر **= زبان پایتون مقدار عملوند سمت چپ را به توان عملوند سمت راست می  رساند

مثال:

امتحان کنید

خروجی:

عملگر //=

عملگر //= مقدار عملوند سمت چپ را بر مقدار عملوند سمت راست تقسیم کرده و نتیجه را به پایین گرد می کند.

مثال:

امتحان کنید

خروجی:

 

باکس دانلود
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است