عملگرهای اصلی در پایتون – آموزش Python

  • چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
  • بازدید ۲,۴۴۳ نفر

تصویر python-basic-operators_2666 عملگرهای اصلی در پایتون - آموزش Python

عملگرهای اصلی در پایتون

عملگرها ساختارهایی هستند که می توان با استفاده از آن ها مقادیر موجود در عملوندها را تغییر داد. برای درک بهتر، عبارت 4 + 5 = 9 را در نظر بگیرید. در این عبارت 4 و 5 عملوند نامیده می شوند و + هم به عنوان عملگر می باشد.

انواع عملگرها در پایتون

در زبان برنامه نویسی پایتون عملگرهای زیر پشتیبانی می شود:

  • عملگرهای ریاضی
  • عملگرهای مقایسه ای
  • عملگرهای انتساب
  • عملگرهای منطقی
  • عملگرهای بیتی
  • عملگرهای عضو
  • عملگرهای شناسایی

در ادامه همه این عملگرها را بررسی خواهیم کرد.

عملگرهای ریاضی در پایتون

فرض کنید متغیر a مقدار 10 و متغیر b مقدار 20 در خود ذخیره کرده است:

عملگرتوضیحاتمثال
 + جمعبرای جمع دو مقدار استفاده می شود.a + b = 30
–  تفریقمقدار عملوند راست را از مقدار عملوند چپ کم می کند.a – b = -10
* ضرببرای ضرب دو مقدار استفاده می شود.a * b = 200
/  تقسیممقدار عملوند راست را بر مقدار عملوند چپ تقسیم می کند.b / a = 2
%  باقیماندهمقدار عملوند راست را بر مقدار عملوند چپ تقسیم می کند و باقیمانده را بر می گرداندb % a = 0
**  توانبرای به توان رساندن یک مقدار استفاده می شود (در اینجا a به توان b رسانده می شود).a**b =10 to the power 20
//دو مقدار را بر هم تقسیم می کند و نتیجه را به پایین گرد می کند.9//2 = 4 and 9.0//2.0 = 4.0, -11//3 = -4, -11.0//3 = -4.0

برای مشاهده نحوه استفاده از عملگرهای ریاضی در زبان پایتون به آموزش مربوطه مراجعه کنید.

عملگرهای مقایسه ای در پایتون

این عملگرها مقادیر دو طرف را مقایسه کرده و رابطه بین آن ها را تعیین می کنند(ممکن است در بعضی از منابع به اینگونه عملگر ها، عملگر ارتباطی (Relational) نیز گفته شود).

فرض کنید متغیر a مقدار 10 و متغیر b مقدار 20 در خود ذخیره کرده است:

عملگرتوضیحاتمثال
==اگر مقادیر دو عملوند با هم برابر باشد، شرط درست است.(a == b) is not true.
!=اگر مقادیر دو عملوند با هم برابر نباشد، شرط درست است.(a != b) is true.
<>اگر مقادیر دو عملوند با هم برابر نباشد، شرط درست است.(a <> b) is true. This is similar to != operator.
>اگر مقدار عملوند سمت چپ از مقدار عملوند سمت راست بزرگتر باشد، شرط درست است.(a > b) is not true.
<اگر مقدار عملوند سمت چپ از مقدار عملوند سمت راست کوچکتر باشد، شرط درست است.(a < b) is true.
>=اگر مقدار عملوند سمت چپ بزرگتر یا مساوی مقدار عملوند سمت راست باشد، شرط درست است.(a >= b) is not true.
<=اگر مقدار عملوند سمت چپ کمتر یا مساوی مقدار عملوند سمت راست باشد، شرط درست است.(a <= b) is true.

برای مشاهده نحوه استفاده از عملگرهای مقایسه ای در زبان پایتون به آموزش مربوطه مراجعه کنید.

عملگرهای انتساب در پایتون

فرض کنید متغیر a مقدار 10 و متغیر b مقدار 20 در خود ذخیره کرده است:

عملگرتوضیحاتمثال
=مقدار عملوند سمت راست را در عملوند سمت چپ قرار می دهد.c = a + b نتیجه جمع دو متغیر a و b را در متغیر c قرار می دهد.
+= Add ANDمقدار عملوند سمت راست را با مقدار عملوند سمت چپ جمع کرده و نتیجه را در عملوند سمت چپ قرار می دهد.c += a معادل c = c + a
-= Subtract ANDمقدار عملوند سمت راست را با مقدار عملوند سمت چپ کم کرده و نتیجه را در عملوند سمت چپ قرار می دهد.c -= a معادل c = c – a
*= Multiply ANDمقدار عملوند سمت راست را با مقدار عملوند سمت چپ ضرب کرده و نتیجه را در عملوند سمت چپ قرار می دهد.c *= a معادل c = c * a
/= Divide ANDمقدار عملوند سمت چپ را بر مقدار عملوند سمت راست تقسیم کرده و نتیجه را در عملوند سمت چپ قرار می دهد.c /= a معادل c = c / a
%= Modulus ANDمقدار دو عملوند را بر هم تقسیم کرده و باقیمانده را در عملوند سمت چپ قرار می دهد.c %= a معادل c = c % a
**= Exponent ANDعملیات توان رسانی را بر روی عملوند ها انجام داده و نتیجه را در عملوند سمت چپ قرار می دهد.c **= a معادل c = c ** a
//= Floor Divisionعملیات تقسیم به کف (گر کردن به پایین) را بر روی عملوند ها انجام داده و نتیجه را در عملوند سمت چپ قرار می دهد.c //= a معادل c = c // a

برای مشاهده نحوه استفاده از عملگرهای انتساب در زبان پایتون به آموزش مربوطه مراجعه کنید.

عملگرهای بیتی در پایتون

از عملگرهای بیتی برای دستکاری بیت ها استفاده می شود. فرض کنید a = 60 و b = 13 باشد، آنگاه فرمت باینری آن ها به صورت زیر خواهد بود:

در جدول زیر عملگرهای بیتی پشتیبانی شده در زبان پایتون را مشاهده می کنید:

عملگرتوضیحاتمثال
& Binary ANDاگر هر دو عملوند true باشند، یک بیت در نتیجه کپی می کند.(a & b) معادل 0000 1100
| Binary ORاگر یکی از عملوندها true باشند، یک بیت در نتیجه کپی می کند.(a | b) = 61 معادل 0011 1101
^ Binary XORاگر مقدار هر دو عملوند یکسان نباشد (یعنی هر دو true یا هر دو false نباشند)، یک بیت در نتیجه کپی می کند.(a ^ b) = 49 معادل 0011 0001
~ Binary Ones Complementعملگر یکانی نقیض می باشد و کارش این است که هر جا 1 بود 0 و هر جا 0 بود 1 می گذارد.(~a ) = -61 معادل 1100 0011
<< Binary Left Shiftمقدار عملوند چپ را به مقدار بیت های تعیین شده در عملوند راست، به چپ شیفت می دهد.a << 2 = 240 معادل 1111 0000
>> Binary Right Shiftمقدار عملوند چپ را به مقدار بیت های تعیین شده در عملوند راست، به راست شیفت می دهد.a >> 2 = 15 معادل 0000 1111

برای مشاهده نحوه استفاده از عملگرهای بیتی در زبان پایتون به آموزش مربوطه مراجعه کنید.

عملگرهای منطقی در پایتون

عملگرهای منطقی زیر در زبان برنامه نویسی پایتون پشتیبانی می شوند. فرض کنید متغیر a مقدار true و متغیر b مقدار false در خود ذخیره کرده است:

عملگرتوضیحاتمثال
and Logical ANDاگر هر دو عملوند true باشند نتیجه شرط نیز true خواهد بود.(a and b) is true.
or Logical ORاگر فقط یکی از دو عملوند true باشند نتیجه شرط نیز true خواهد بود.(a or b) is true.
not Logical NOTوضعیت منطقی عملوند را برعکس می کند (یعنی اگر true باشد، آن را false می کند و بلعکس).Not(a and b) is false.

برای مشاهده نحوه استفاده از عملگرهای منطقی در زبان پایتون به آموزش مربوطه مراجعه کنید.

عملگرهای عضو در پایتون

از عملگرهای عضو برای بررسی اینکه مقداری در یک مجموعه (مانند رشته، لیست و Tuple) وجود دارد یا خیر، استفاده می شود. در پایتون دو عملگر عضو داریم که در جدول زیر بررسی شده اند:

عملگرتوضیحاتمثال
inاگر متغیر مورد نظر درون مجموعه پیدا شود، مقدار true و در غیر این صورت مقدار false را برمیگرداند.x in y اگر x عضوی از مجموعه y باشد، مقدار 1 را برمیگرداند.
not inاگر متغیر مورد نظر درون مجموعه پیدا نشود، مقدار true و در غیر این صورت مقدار false را برمیگرداند.x not in y اگر x عضوی از مجموعه y نباشد، مقدار 1 را برمیگرداند.

برای مشاهده نحوه استفاده از عملگرهای عضو در زبان پایتون به آموزش مربوطه مراجعه کنید.

عملگرهای شناسایی در پایتون

از عملگرهای شناسایی برای مقایسه محل قرار گیری دو شیء در حافظه استفاده می شود. در پایتون دو عملگر شناسایی داریم که در جدول زیر بررسی شده اند:

عملگرتوضیحاتمثال
isاگر متغیر های هر دو طرف به یک شیء یکسان اشاره کنند، مقدار true و در غیر این صورت مقدار false برگردانده می شود.x is y اگر شناسه x با شناسه y برابر باشد، مقدار 1 برمیگرداند.
is notاگر متغیر های هر دو طرف به یک شیء یکسان اشاره کنند، مقدار false و در غیر این صورت مقدار true برگردانده می شود.x is not y اگر شناسه x با شناسه y برابر نباشد، مقدار 1 برمیگرداند.

برای مشاهده نحوه استفاده از عملگرهای شناسایی در زبان پایتون به آموزش مربوطه مراجعه کنید.

تقدم عملگرها در پایتون

جدول زیر تقدم عملگرها در پایتون را از بالاترین تا کمترین تقدم نشان می دهد:

ردیفعملگر و توضیحات
1**

توان رسانی

2~ + –

متمم، جمع و تفریق یکانی (نام های متداول برای دو مورد آخر +@ و -@ می باشد)

3* / % //

ضرب، تقسیم، باقیمانده، تقسیم به کف

4+ –

جمع و تفریق

5>> <<

شیف به راست و چپ

6&

عملگر بیتی AND

7^ |

عملگر بیتی OR و عملگر معمولی OR

8<= < > >=

عملگرهای مقایسه

9<> == !=

عملگرهای برابری

10= %= /= //= -= += *= **=

عملگرهای انتساب

11is is not

عملگرهای شناسایی

12in not in

عملگرهای عضو

13not or and

عملگرهای منطقی

برای مشاهده نحوه استفاده از تقدم عملگرها در زبان پایتون به آموزش مربوطه مراجعه کنید.

ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است