عملگرهای بیتی در پایتون – آموزش Python

  • یکشنبه 2 سپتامبر 2018
  • بازدید ۱,۳۶۷ نفر

python bitwise operators 3316 تصویر

عملگرهای بیتی در پایتون

از عملگرهای بیتی در پایتون برای دستکاری بیت ها استفاده می شود. فرض کنید a = 60 و b = 13 باشد، آنگاه فرمت باینری آن ها به صورت زیر خواهد بود:

در جدول زیر عملگرهای بیتی پشتیبانی شده در زبان پایتون را مشاهده می کنید:

عملگرتوضیحاتمثال
& Binary ANDاگر هر دو عملوند true باشند، یک بیت در نتیجه کپی می کند.(a & b) معادل ۰۰۰۰ ۱۱۰۰
| Binary ORاگر یکی از عملوندها true باشند، یک بیت در نتیجه کپی می کند.(a | b) = 61 معادل ۰۰۱۱ ۱۱۰۱
^ Binary XORاگر مقدار هر دو عملوند یکسان نباشد (یعنی هر دو true یا هر دو false نباشند)، یک بیت در نتیجه کپی می کند.(a ^ b) = 49 معادل ۰۰۱۱ ۰۰۰۱
~ Binary Ones Complementعملگر یکانی نقیض می باشد و کارش این است که هر جا ۱ بود ۰ و هر جا ۰ بود ۱ می گذارد.(~a ) = -61 معادل ۱۱۰۰ ۰۰۱۱
<< Binary Left Shiftمقدار عملوند چپ را به مقدار بیت های تعیین شده در عملوند راست، به چپ شیفت می دهد.a << 2 = 240 معادل ۱۱۱۱ ۰۰۰۰
>> Binary Right Shiftمقدار عملوند چپ را به مقدار بیت های تعیین شده در عملوند راست، به راست شیفت می دهد.a >> 2 = 15 معادل ۰۰۰۰ ۱۱۱۱

عملگر & (AND بیتی)

در عملگر & اگر مقدار هر دو عملوند برابر ۱ باشد نتیجه ۱ و اگر برابر ۱ نباشند نتیجه ۰ را بر می گرداند.

مثال:

امتحان کنید

خروجی:

عملگر | (OR بیتی)

در عملگر | اگر مقدار یکی از عملوندها برابر ۱ باشد نتیجه ۱ و اگر مقدار هر دو عملوندها ۰ باشد نتیجه ۰ را بر می گرداند.

مثال:

امتحان کنید

خروجی:

عملگر ^ (XOR بیتی)

در عملگر ^ اگر مقدار عملوندها با یکدیگر فرق داشته باشد مقدار ۱ و اگر مقدار عملوندها با هم برابر باشند مقدار ۰ را بر می گرداند.

مثال:

امتحان کنید

خروجی:

عملگر ~ (NOT بیتی)

در عملگر ~ اگر مقدار عملوند برابر ۱ باشد نتیجه ۰ و اگر مقدار عملوند ۰ باشد نتیجه ۱ را بر می گرداند.

توجه! عملگر ~ برخلاف عملگرهای دیگر که روی دو عملوند کار می کنند، فقط یک عملوند دارد.

مثال:

امتحان کنید

خروجی:

عملگر << (شیفت به چپ بیتی)

در عملگر << بیت های مقدار عملوند را به تعداد تعیین شده به سمت چپ شیف داده و از سمت راست به جای مقدار های شیفت داده شده بیت ۰ قرار می دهد.

مثال:

امتحان کنید

خروجی:

عملگر >> (شیفت به راست بیتی)

در عملگر >> بیت های مقدار عملوند را به تعداد تعیین شده به سمت راست شیف داده و از سمت چپ به جای مقدار های شیفت داده شده بیت ۰ قرار می دهد.

مثال:

امتحان کنید

خروجی:

 

باکس دانلود
شناسه:
۳۳۱۶
لینک دانلود:
جهت دانلود در کانال تلگرامی (ID: @Sourcesara) عضو شده و از لینک زیر دانلود را انجام دهید
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است