سفارش پروژه

عملگرهای بیتی در پایتون – آموزش Python

  • یکشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۷
  • بازدید ۱۹۱ نفر

python bitwise operators 3316 عملگرهای بیتی در پایتون    آموزش Python

عملگرهای بیتی در پایتون

از عملگرهای بیتی در پایتون برای دستکاری بیت ها استفاده می شود. فرض کنید a = 60 و b = 13 باشد، آنگاه فرمت باینری آن ها به صورت زیر خواهد بود:

در جدول زیر عملگرهای بیتی پشتیبانی شده در زبان پایتون را مشاهده می کنید:

عملگرتوضیحاتمثال
& Binary ANDاگر هر دو عملوند true باشند، یک بیت در نتیجه کپی می کند.(a & b) معادل ۰۰۰۰ ۱۱۰۰
| Binary ORاگر یکی از عملوندها true باشند، یک بیت در نتیجه کپی می کند.(a | b) = 61 معادل ۰۰۱۱ ۱۱۰۱
^ Binary XORاگر مقدار هر دو عملوند یکسان نباشد (یعنی هر دو true یا هر دو false نباشند)، یک بیت در نتیجه کپی می کند.(a ^ b) = 49 معادل ۰۰۱۱ ۰۰۰۱
~ Binary Ones Complementعملگر یکانی نقیض می باشد و کارش این است که هر جا ۱ بود ۰ و هر جا ۰ بود ۱ می گذارد.(~a ) = -61 معادل ۱۱۰۰ ۰۰۱۱
<< Binary Left Shiftمقدار عملوند چپ را به مقدار بیت های تعیین شده در عملوند راست، به چپ شیفت می دهد.a << 2 = 240 معادل ۱۱۱۱ ۰۰۰۰
>> Binary Right Shiftمقدار عملوند چپ را به مقدار بیت های تعیین شده در عملوند راست، به راست شیفت می دهد.a >> 2 = 15 معادل ۰۰۰۰ ۱۱۱۱

عملگر & (AND بیتی)

در عملگر & اگر مقدار هر دو عملوند برابر ۱ باشد نتیجه ۱ و اگر برابر ۱ نباشند نتیجه ۰ را بر می گرداند.

مثال:

امتحان کنید

خروجی:

عملگر | (OR بیتی)

در عملگر | اگر مقدار یکی از عملوندها برابر ۱ باشد نتیجه ۱ و اگر مقدار هر دو عملوندها ۰ باشد نتیجه ۰ را بر می گرداند.

مثال:

امتحان کنید

خروجی:

عملگر ^ (XOR بیتی)

در عملگر ^ اگر مقدار عملوندها با یکدیگر فرق داشته باشد مقدار ۱ و اگر مقدار عملوندها با هم برابر باشند مقدار ۰ را بر می گرداند.

مثال:

امتحان کنید

خروجی:

عملگر ~ (NOT بیتی)

در عملگر ~ اگر مقدار عملوند برابر ۱ باشد نتیجه ۰ و اگر مقدار عملوند ۰ باشد نتیجه ۱ را بر می گرداند.

توجه! عملگر ~ برخلاف عملگرهای دیگر که روی دو عملوند کار می کنند، فقط یک عملوند دارد.

مثال:

امتحان کنید

خروجی:

عملگر << (شیفت به چپ بیتی)

در عملگر << بیت های مقدار عملوند را به تعداد تعیین شده به سمت چپ شیف داده و از سمت راست به جای مقدار های شیفت داده شده بیت ۰ قرار می دهد.

مثال:

امتحان کنید

خروجی:

عملگر >> (شیفت به راست بیتی)

در عملگر >> بیت های مقدار عملوند را به تعداد تعیین شده به سمت راست شیف داده و از سمت چپ به جای مقدار های شیفت داده شده بیت ۰ قرار می دهد.

مثال:

امتحان کنید

خروجی:


باکس دانلود
شناسه:
۳۳۱۶
لینک دانلود:
روی دکمه G+1 برای محبوب کردن سایت کلیک کرده سپس از لینک زیر دانلود را انجام دهید
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است