عملگرهای شناسایی در پایتون – آموزش Python

  • یکشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۷
  • بازدید ۱,۷۳۷ نفر

python identity operators 3322 تصویر

عملگرهای شناسایی در پایتون

از عملگرهای شناسایی در پایتون برای مقایسه محل قرار گیری دو شیء در حافظه استفاده می شود. در زبان برنامه نویسی پایتون دو عملگر شناسایی داریم که در جدول زیر بررسی شده اند.

انواع عملگرهای شناسایی در پایتون

عملگرتوضیحاتمثال
isاگر متغیر های هر دو طرف به یک شیء یکسان اشاره کنند، مقدار true و در غیر این صورت مقدار false برگردانده می شود.x is y اگر شناسه x با شناسه y برابر باشد، مقدار ۱ برمیگرداند.
is notاگر متغیر های هر دو طرف به یک شیء یکسان اشاره کنند، مقدار false و در غیر این صورت مقدار true برگردانده می شود.x is not y اگر شناسه x با شناسه y برابر نباشد، مقدار ۱ برمیگرداند.

عملگر is در پایتون

اگر در عملگر is متغیر های هر دو طرف به یک شیء یکسان اشاره کنند، مقدار true و در غیر این صورت مقدار false برگردانده می شود.

مثال

امتحان کنید

خروجی:

عملگر is not در پایتون

اگر در عملگر is not متغیر های هر دو طرف به یک شیء یکسان اشاره نکنند ، مقدار true و در غیر این صورت مقدار false برگردانده می شود.

مثال

امتحان کنید

خروجی:

 

باکس دانلود
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است