عملگرهای منطقی در پایتون – آموزش Python

  • یکشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۷
  • بازدید ۴,۱۵۰ نفر

تصویر python-logical-operators_3318 عملگرهای منطقی در پایتون - آموزش Python

عملگرهای منطقی در پایتون

عملگرهای منطقی زیر در زبان برنامه نویسی پایتون پشتیبانی می شوند. فرض کنید متغیر a مقدار true و متغیر b مقدار false در خود ذخیره کرده است:

عملگرتوضیحاتمثال
and Logical ANDاگر هر دو عملوند true باشند نتیجه شرط نیز true خواهد بود.(a and b) is true.
or Logical ORاگر فقط یکی از دو عملوند true باشند نتیجه شرط نیز true خواهد بود.(a or b) is true.
not Logical NOTوضعیت منطقی عملوند را برعکس می کند (یعنی اگر true باشد، آن را false می کند و بلعکس).Not(a and b) is false.

 عملگر and

در عملگر and اگر مقدار همه عملوندها true باشد، نتیجه true می شود. اما اگر فقط یکی از عملوندها false باشد، نتیجه false می شود. در زیر جدول درستی مربوط به عملگر and در زبان پایتون را مشاهده می کنید.

تصویر python-logical-operators_3318_1 عملگرهای منطقی در پایتون - آموزش Python

مثال:

امتحان کنید

خروجی:

عملگر or

نتیجه عملگر or فقط زمانی false می شود که همه عملوندها false باشند، در غیر این صورت true می شود. در زیر جدول درستی مربوط به عملگر or در زبان پایتون را مشاهده می کنید.

تصویر python-logical-operators_3318_2 عملگرهای منطقی در پایتون - آموزش Python

مثال:

امتحان کنید

خروجی:

عملگر not

در عملگر not اگر مقدار عملوند برابر true باشد نتیجه false و اگر مقدار عملوند false باشد نتیجه true را بر می گرداند. عملگر not برخلاف سایر عملگرها، فقط بر روی یک عملوند کار می کند. در زیر جدول درستی مربوط به عملگر not در زبان پایتون را مشاهده می کنید.

تصویر python-logical-operators_3318_3 عملگرهای منطقی در پایتون - آموزش Python

مثال:

امتحان کنید

خروجی:

 

باکس دانلود
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است