عملگرهای عضو در پایتون – آموزش Python

  • یکشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۷
  • بازدید ۲,۰۶۲ نفر

python membership operators 3320 تصویر

عملگرهای عضو در پایتون

از عملگرهای عضو در پایتون برای بررسی اینکه مقداری در یک مجموعه (مانند رشته، لیست و Tuple) وجود دارد یا خیر، استفاده می شود. در زبان برنامه نویسی پایتون دو عملگر عضو داریم که در جدول زیر بررسی شده اند.

عملگرهای عضو در پایتون

عملگرتوضیحاتمثال
inاگر متغیر مورد نظر درون مجموعه پیدا شود، مقدار true و در غیر این صورت مقدار false را برمیگرداند.x in y اگر x عضوی از مجموعه y باشد، مقدار ۱ را برمیگرداند.
not inاگر متغیر مورد نظر درون مجموعه پیدا نشود، مقدار true و در غیر این صورت مقدار false را برمیگرداند.x not in y اگر x عضوی از مجموعه y نباشد، مقدار ۱ را برمیگرداند.

عملگر in در پایتون

عملگر in در پایتون برای پیدا کردن مقداری درون یک مجموعه استفاده می شود بطوریکه اگر مقدار درون مجموعه پیدا شود مقدار true و اگر مقدار پیدا نشود مقدار false را برگشت می دهد.

مثال

امتحان کنید

خروجی:

عملگر not in در پایتون

عملگر not in در پایتون برای پیدا کردن مقداری درون یک مجموعه استفاده می شود بطوریکه اگر مقدار درون مجموعه پیدا نشود مقدار true و اگر مقدار پیدا شود مقدار false را برگشت می دهد.

مثال

امتحان کنید

خروجی:

 

باکس دانلود
ثبت نظر
ریفریش کنید!
نظرات کاربران (۰ مورد)

هیچ نظری ثبت نشده است